REISIKORRALDAJA OÜ ALBION REISID PAKETTREISILEPING

 

Reisikorraldaja registrikood 10130560 MTR reg. nr. TRE000090

1. Pakettreis ja üldsätted

1.1. Käesoleva pakettreisilepingu lahutamatuks osaks on Eesti Turismifirmade Liidu juhatuse poolt kinnitatud „Pakettreiside üldtingimused“, mis on kättesaadavaks tehtud veebilehel www.albion.ee

1.2. Käesolevaid reisikorraldaja OÜ Albion Reisid (edaspidi Reisikorraldaja) pakettreisi lepingutingimusi rakendatakse ainult Eestis müüdavatele või müügiks pakutavatele Reisikorraldaja pakettreisidele.

1.3. Reisikorraldaja pakettreisi eritingimused on sätestatud pakettreisilepingus, reisikirjelduses ja reisikinnituses. „Pakettreiside üldtingimused“ ei rakendu osas, milles selle rakendumine on välistatud või asendatud Reisikorraldaja pakettreisilepingu, reisikirjelduse või reisikinnitusega. „Pakettreiside üldtingimuste“ ja Reisikorraldaja pakettreisi lepingutingimuste vastuolu korral kehtivad viimased. Reisikorraldaja pakettreisilepingu ja reisikirjelduse või reisikinnituse vastuolu korral kehtivad viimased. Reisikirjelduse ja reisikinnituse vastuolu korral kehtib reisikinnitus.

1.4. Pakettreisilepinguga (edaspidi Lepinguga) kohustub Reisikorraldaja teise lepingupoole ees osutama ühele või mitmele reisijale pakettreisi, teine lepingupool (edaspidi Reisija) aga maksma reisitasu.

2. Pakettreisi teenused, hind, soodustused ja tasumine

2.1. Pakettreisi hind sisaldab neid reisiteenuseid, mis on toodud reisikirjelduses, reisikinnituses või millest on Reisikorraldaja kirjalikus vormis Reisijat teavitanud. Pakettreisi hulka ei kuulu pakettreisi sihtkohamaa viisa maksumus ja viisateenus, ekskursioonid ja väljasõidud, mis ei ole sätestatud reisikirjelduses või reisikinnituses, reisikindlustus, autorenditeenus, majutusteenuse varasem kasutamine saabumispäeval või pikendamine ärasõidupäeval.

2.2. Hinnasoodustused. Reisikorraldaja poolt erinevate reklaami- ja / või müügiedendamise kampaaniate korras väljakuulutatud hinnasoodustused kehtivad ainult pakettreisi tellimisel ja seni kuni soodushinnaga kohti jätkub.

2.3. Hinnasoodustused hakkavad kehtima väljakuulutamise hetkest ning neil ei ole tagasiulatuvat jõudu.
Hinnasoodustustega pakettreisi puhul on Reisijal õigus valida pakutavatest hinnasoodustustest üks.

2.4. Laste hinnasoodustus sõltub sihtriigist ja teenuseosutajatest. Laste hinnasoodustuse võimaldamine ja selle määr on sätestatud hinnakirjas.

2.5. Ettemaksu või reisitasu maksmisega kinnitab Reisija, et on tutvunud pakettreisi üldtingimuste, Lepingus toodud eritingimuste, reisikirjelduse ja muude kättesaadavaks tehtud pakettreisi puudutavate tingimustega kinnitab sellega oma nõustumist.

2.6. Pakettreisi eest tuleb tasuda Reisikorraldaja poolt esitatud arve alusel Lepingu sõlmimisest järgmiselt:

2.6.1. Kui pakettreisi alguseni on jäänud rohkem kui 35 päeva, tuleb tasuda ettemaks, mille suurus on 500 eurot pakettreisi kogumaksumusest;

2.6.2. Väljaspool Euroopat toimuva pakettreisi (edaspidi Kaugreis) ettemaks 500 eurot pakettreisi kogumaksumusest tuleb tasuda kui pakettreisi alguseni on jäänud rohkem kui 60 päeva;

2.6.3. Reisikorraldajal on õigus nõuda täiendava ettemaksu tasumist reisikirjelduses sätestatud tingimustel, näiteks juhul, kui soodsamaid hindasid arvestades ilmneb vajadus lennupiletite varasemaks väljaostuks, majutusasutuste teenuste eest tasumiseks jne;

2.6.4. Kui pakettreisi alguseni on jäänud 35 või vähem päeva, Kaugreiside puhul 60 või vähem päeva, tuleb tasuda pakettreisi kogumaksumus;

2.6.5. Reisikorraldajal on õigus kehtestada ülaltoodust erinevaid maksetingimusi, kui see on põhjendatud reisiteenuste osutajate keskmisest erinevate tingimustega.

3. Reisija õigus Lepingust taganeda

3.1. Reisijal on õigus taganeda Lepingust igal ajal. Lepingust taganemine hüvitist maksmata on piiratud, kuivõrd pakettreisi puhul on kindlaks määratud vastavate reisiteenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab Lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Mõjuva põhjuseta taganemisel peab Reisija tasuma talle juba osutatud teenuste eest ja maksma Reisikorraldaja hüvitist alljärgnevalt.

3.2. Lepingust taganemisel, kui Reisija esitab taganemise avalduse rohkem kui 60 päeva (kehtib kõikide pakettreiside puhul) enne pakettreisi algust, on Reisijal võimalik kasutada punktis 3.1. alapunktides sätestatud tavapäraste taganemistingimuste asemel „uue valiku“ teenust (edaspidi Uus Valik). Viimane annab Reisijale õiguse valida Reisikorraldaja pakettreiside hulgast uus sobiv pakettreis ning muuta juba sõlmitud Lepingut selliselt, et Reisija poolt sooritatud ettemaks loetakse täiendavate kulutusteta tasutuks uue pakettreisi eest. Uue Valiku kasutamisel, kui uus pakettreis on hinnalt soodsam ei tagastata Reisijale ettemaksude vahet vaid tasutud reisitasu kantakse täies ulatuses üle reisitasuks uue pakettreisi eest. Teisalt, kui uus pakettreis on hinnalt kallim kui varasem pakettreis, siis tuleb Reisijal tasuda täiendav ettemaks, mis on nõutud vastavalt uue pakettreisi lepingutingimustele. Uut Valikut võib Reisija kasutada piiramatu arv kordi, omades seejuures õigus muuta Reisija isikut. Selguse mõttes, Uus Valik kaitseb Reisijat ootamatuste ning ettearvamatute sündmuste korral, siis kui Reisija on sunnitud pakettreisi edasi lükkama või Lepingust taganema. Kasutades Uut Valikut on võimalik lükata pakettreis edasi paremateks päevadeks või kinkida pakettreis sõbrale.

3.3. Kui Reisija esitab Lepingust taganemise avalduse rohkem kui 35 päeva (Kaugreisi puhul rohkem kui 60 päeva) enne pakettreisi algust, kuulub Reisija poolt tasumisele hüvitis 500 eurot.

3.4. Kui Reisija esitab Lepingust taganemise avalduse 35 või vähem päeva (Kaugreisi puhul 60 või vähem päeva) enne pakettreisi algust, kuulub Reisija poolt tasumisele hüvitis 80% pakettreisi kogumaksumusest.

3.5. Kui Reisija esitab Lepingust taganemise avalduse 21 või vähem päeva (Kaugreisi puhul 46 või vähem päeva) enne pakettreisi algust, kuulub Reisija poolt tasumisele hüvitis, mis võrdub pakettreisi kogumaksumusega.

3.6. Olenemata punktides 3.1. - 3.4. sätestatust ei kuulu Lepingust taganemisel (k.a. mõjuval põhjusel) Reisijale tagastamisele Reisikorraldaja poolt tehtud reaalsed kulutused seoses Reisija pakettreisi korraldamisega (näit. Reisija tellitud viisateenus ja viisa tasu, ostetud majutusteenuse tühistamistasu, reisiteenuste eest tasutud tagastamatud ettemaksud, lennupiletite tühistamise trahvid, muud ostetud tagastamatud piletid jms).

3.7. Kui Lepingust taganeb Reisija, kellele võimaldatud pakettreisi hind põhineb reisiseltskonda (ühte tellimusse) kuuluvate inimeste arvul, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest tingitud lisatasu. Näiteks: majutus kahe inimese toas tuleb taganemise tõttu asendada majutusega ühe inimese toas. Muutusest tingitud lisatasu maksmise eest vastutavad solidaarselt nii pakettreisist taganenud kui ka pakettreisi kasutav(ad) Reisija(d).

3.8. Lepingust taganemisel „pakettreisi üldtingimustes“ sätestatud mõjuva takistuse ilmnemisel vähem kui 72 tundi enne pakettreisi algust, kehtivad tühistamisel tavapärased tühistamistingimused ning rakenduvad vastavad hüvitised.

3.9. Kui ei ole sätestatud teisiti, siis on Reisijal õigus muuta Lepingut sh. pakettreisi sihtkohta, kuupäeva, hotelli vms, teatades sellest reisikorraldajale hiljemalt 28 kalendripäeva (Kaugreiside puhul 60 kalendripäeva) enne reisi algust eeldusel, et reisikorraldaja saab seda Reisijale võimaldada ja Reisija tasub lisaks uue pakettreisi kogumaksumusele reisikorraldaja poolt teatatud muudatuste vormistuskulud vastavalt reisikorraldaja hinnakirjale.

4. Tarbija taganemisõigus sidevahendi teel sõlmitud Lepingust

4.1. Nii sidevahendi (e-post, telefon) abil sõlmitud Lepingutele kui ka büroos kohapeal sõlmitud Lepingutele ei kohaldata võlaõigusseaduses sätestatud tarbija õigust taganeda Lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus).

4.2. Juhul, kui tarbija ostab sidevahendi abil kinkekaardi, mis ei eelda teatud reisiteenuste broneerimist, siis on tarbijal õigus taganeda vastavast sidevahendi abil sõlmitud kinkekaardi ostmise lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Siinjuures tuleb panna tähele, et tarbija kaotab Taganemisõiguse hetkel, mil ta asub kinkekaarti kasutama sh. edastab kinkekaardi kasutamise soovi ja saab kätte tellimuskinnituse, millega on määratud kindlaks Lepingu sõlmimine ja/või reisiteenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või teatud vahendite broneerimine.

4.3. Taganemisõiguse olemasolu korral, kui kinkekaart on ostetud sidevahendi abil, on tarbijal õigus taganeda lepingust, saates Albion Reiside e-posti aadressile albion@albion.ee Taganemisõiguse kasutamise tüüpvormi. Taganemisõiguse kasutamise tähtaeg hakkab kulgema lepingu sõlmimise päevast.

5. Reisitasu suurendamine

5.1. Reisikorraldajal on õigus pärast Lepingu sõlmimist pakettreisi maksumust suurendada ja Reisijalt hinnavahe tasumist nõuda kooskõlas „pakettreisi üldtingimustega juhul, kui pakettreisi maksumuse suurendamisel võetakse aluseks Lepingu järgne reisiteenuste maksumus, millele lisandub üldtingimustes toodud teenuste või maksude suurenemine ning valuutakursi muutumine osas, mida ei ole eelnevalt pakettreisi maksumuse hulka arvestatud.

5.2. Reisija on kohustatud pärast Reisikorraldajalt reisitasu suurendamise teate saamist tasuma Reisikorraldajale pakettreisi maksumuse suurendamise järgse maksumuse või teatama oma soovist Lepingust taganeda või teatama taganemise asemel soovist pakettreisi asendamiseks vähemalt samasuguse maksumusega pakettreisiga. Kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda pakettreisi asendamist väiksema maksumusega pakettreisiga ning enammakstud reisitasu vahe tagastamist.

6. Olulised õigused ja kohustused

6.1. Reisija on kohustatud tutvuma lennuaegadega ja reisiteenuseid puudutava teabega ning muude eritingimustega, mis on toodud pakettreisi infokirjas ja kättesaadavaks tehtud pakettreisi kodulehel www.albion.ee.

6.2. Reisikorraldaja poolt väljastatud reisidokumentide kättesaamisel tuleb need koheselt üle kontrollida ja ebatäpsuste korral Reisikorraldajat koheselt teavitada.

6.3. Reisijal on kohustus kontrollida pakettreisi väljalennu aega 24 tundi enne pakettreisi algust külastades pakettreisi infokirjas märgitud vastava pakettreisi kodulehte internetis. Sihtkohas peab reisija kontrollima vastavat infot 24 tundi enne tagasireisi algust reisiesindajalt või pakettreisi kodulehelt.

6.4. Juhul, kui reisikirjelduses nimetatud Pakettreisi reisijuht haigestub või ilmnevad temal muud mõjuvad põhjused, mis takistavad tema osalemise reisil reisijuhina, on Reisikorraldajal õigus ühepoolselt reisikirjelduses nimetatud teise reisijuhiga asendada. Reisijuhi asendamine ei anna Reisijale õigust Leping üles öelda või Lepingust taganeda Reisikorraldaja poolse rikkumise tõttu, samuti ei anna reisijuhi vahetamine õigust nõuda hinna alandamist.

6.5. Reisija, kelle tervislik seisund on halvenenud, peab esimesel võimalusel konsulteerima oma arstiga küsimuses, kas reisija olukord võimaldab Reisile minna või Reisi jätkata. Vajadusel peab Reisija võtma endale saatja (kaasreisija), kes hoolitseb tema erivajaduste eest. Reisikorraldajal on õigus pakettreisileping üles öelda, kui Reisija käitumine ei võimalda Lepingu täitmist, sh. kuid mitte ainult seab ohtu tema või teiste reisijate tervise, takistab teenuste osutamist teistele reisijatele või Reisi plaanikohast jätkumist. Lepingu üles ütlemisel nimetatud alusel kaotab Reisija õiguse saada tagasi reisitasu.

6.6. Reisikorraldajal on õigus Lepingust taganeda tagastades Reisijale tema poolt makstud pakettreisi tasu juhul, kui:

6.6.1. Pakettreisile ei ole kogunenud pakettreisi toimumiseks eeldatavat arvu reisijaid ehk Reisikorraldaja poolt tellitud kohtade arvust on täidetud vähem kui 70%. Sellisel juhul on Reisikorraldaja on kohustatud Reisijaid pakettreisi ärajäämisest teavitama vähemalt 14 kalendripäeva enne pakettreisi algust;

6.6.2. Lennuettevõtja, mille lendudel pakettreis põhineb, tühistab lennud ja lende ei ole võimalik asendada.

6.7. Reisikorraldajal on õigus omal äranägemisel peatada või lõpetada teenuse osutamine, kui Reisija ei ole täitnud õigeaegselt oma maksekohustust.

6.8. Juhtudel, mille puhul on teenuse vahetu osutaja vastutus piiratud rahvusvaheliste konventsioonide alusel võib Reisikorraldaja Reisija suhtes sellele tugineda.

6.9. Reisikorraldaja ei vastuta juhul, kui Pakettreis jääb ära või katkeb Reisija reisidokumendi puuduse, riigivõimu tegevuse vms asjaolu tõttu.

7. Lepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu

7.1. Kui Lepingu täitmine muutub võimatuks või oluliselt raskendatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu võivad nii Reisikorraldaja, kui ka Reisija Lepingu üles öelda. Reisilepingu üles ütlemisest teatab Reisikorraldaja Reisijale esimesel võimalusel.

7.2. Kui Lepingu ülesütlemise hetkel ei ole reisteenuseid veel osutatud, kohustub Reisikorraldaja Reisijale tagastama pakettreisi eest tasutud summad, millest on maha arvatud käesoleva pakettreisilepingu punktis 3.3. nimetatud hüvitis ja Reisikorraldaja poolt juba tehtud otsesed kulud, mis on sätestatud Lepingu punktis 3.6.

7.3. Kui Lepingu ülesütlemine toimub pakettreisi ajal, kohustub Reisikorraldaja korraldama ja tagama Reisijale kokkulepituga samaväärse tagasireisi. Reisija tagasireisiga seotud lisakulud kannavad Reisija ja Reisikorraldaja võrdsetes osades. Muud lepingu ülesütlemisest tekkivad lisakulud kannab kumbki pool ise.

8. Puudused reisikorralduses ja puudustest teatamine

8.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui pakettreis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest sellele, milles on eelnevalt kirjalikult kokkulepitud.

8.2. Reisikorraldaja puuduseks ei loeta lisaks „pakettreisi üldtingimustes“ toodule:

8.2.1. lennumarsruudi ootamatut muutust, kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu. Lennukompanii kompenseerib klientidele puuduse oma sisekorrareeglitele vastavalt;

8.2.2. vahetult enne pakettreisi või pakettreisi ajal majutusasutuses või selle läheduses alanud ehitus – ja renoveerimistöid;

8.2.3. reisikirjelduses nimetatud reisijuhi asendamist teise reisijuhiga, kui reisikirjelduses nimetatud reisijuht haigestub või temal ilmnevad muud mõjuvad põhjused, mis takistavad Pakettreisil osalemist.

9. Reisiteenuste eripära

9.1. Lennule minek. Kui ei ole sätestatud teisiti, siis peab Reisija ennast lennujaamas lennule registreerima (sooritama check-in), vajadusel andma oma pagasi vedaja valdusesse, sooritama passi ja turvakontrolli, leidma lennujaama infotahvli abil üles väljuva lennu värava ning ilmuma lennu väravasse (gate) õigeaegselt. Lennu väravasse tuleb ilmuda enne lennu väljumist, täpne kellaaeg on määratud lennujaama infotahvlil. Liikumisel lennujaamas peab reisija arvestama võimalike järjekordadega passi- ja turvakontrollis ning planeerima oma aja selliselt, et lennu väravasse saabumine oleks igal juhul õigeaegne.

9.2. Pagas. Kui ei ole teatatud teisiti, siis on reisijal õigus täiendavat tasu maksmata kaasa võtta teatud kogus lennu ajaks registreeritavat pagasit ja lisaks ka käsipagasit. Lubatud pagasi kaalu ja mõõtude kindlaks tegemiseks tuleb pöörduda Reisikorraldaja poole. Väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, jm) soovitame võtta kaasa käsipagasisse. Käsipagas ei või sisaldada keelatud esemeid nagu (vedelikud üle kehtestatud normpiiri, tuleohtlikud ained, terariistad jms), Täpsema info keelatud ja lubatud esemetest leiate veebilehelt http://www.ecaa.ee/atp/?id=2099 Käsipagas peab olema väikesemõõtmeline ja vastama vedaja poolt kehtestatud mõõtmetele, mõõtmed on võimalik üle täpsustada pöördudes Reisikorraldaja poole. Käsipagas peab mahtuma kas sülle, esiistme alla või siis lennukis asuvasse pagasilaekasse.

9.3. Lennureisid on väga sõltuvad erinevatest tingimustest ja kuna primaarne on alati Reisija turvalisus, siis ei ole võimalik hilinemisi ja lendude tühistamisi igas olukorras vältida.

9.4. Majutus. Rühmareisidel on majutus standard tubades, kui ei ole määratud teisiti. Reisikirjelduses on määratud majutusettevõtte klassifikatsioon vastavalt asukohariigi poolt omistatud kategooriale. Ühte kategooriasse kuuluvad majutusettevõtted võivad olla erinevates riikides väga erineva tasemega. Näiteks mõne riigi 5-tärni hotell võib teenuste ja mugavuse tasemelt vastata teise riigi 3-tärni hotellile.

9.5. Majutusettevõtetes teostatakse aeg-ajalt remonditöid. Töödega üritatakse kliente võimalikult vähe häirida, kuid alati ei pruugi see olla võimalik. Remonditööde teostamine ei anna Reisijale alust majutusteenuse hinna alandamise või hüvituse nõudmiseks.

9.6. Sageli on kolme või nelja inimese tubades vastavalt üks või kaks lisavoodit või kaks kaheinimese voodit. Enamikes majutusettevõtetes ei ole kolme- või neljainimese tubades kõik voodid täismõõtmetes võib esineda üks või kaks lisavoodit.

9.7. Olenemata sellest, kas majutusteenuse eest on eelnevalt makstud või mitte, võivad majutusettevõtted nõuda kliendilt enne teenuse osutamist krediitkaardi numbrit või sularaha deponeerimist. Selliselt soovitakse tagada majutusettevõttes tarbitud lisateenuste eest tasumine.

10. Muud tingimused

10.1. Reisikire ja -võlu tagab enamasti põhjus, et teiste maade elu-olu eriti eksootilisemates kaugemates sihtkohades väljaspool Euroopa Liitu, toimub teises võtmes kui meie sellega harjunud oleme. Reisimine eksootilisematesse kaugematesse sihtpunktidesse ei ole sageli võrreldav reisimisega mõnda Euroopa Liidu riiki. Reisimine kaugemates sihtkohtades erineb meie tänapäevastest arusaamistest. Võimalik ülerahvastatus, erinev riigikord, takistused suhtlemisel, etteteatamata muutuvad nõuded ja eeskirjad, majutus- ja transpordiettevõtete standardite erinevused, ootamatud hilinemised ja tühistamised, tagatiste ja garantiide ning vastutuse puudumine on peamised asjaolud, mis võivad Pakettreisil ootamatusi põhjustada ja millega tuleb Reisijal juba Pakettreisi ostes arvestada. Reisikorraldaja Pakettreisid on korraldatud sihtkoha valitsevat olustikku arvestades ja sihtkoha ettevõtjate teenuste baasil.

10.2. Reisikorraldaja ei vastuta Reisija pagasi vedamise ja säilimise eest. Võimalike pagasikahjude vältimiseks on soovitatav sõlmida pagasikindlustuse leping.

10.3. Lepingu tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse eelkõige lahendada Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste korras. Reisijal on õigus Lepingust tulenevate vaidluste korral esitada kaebus Reisikorraldaja peale Tarbijakaitseametile või hagi oma rikutud õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud korras.

Reisitingimused on kinnitud Albion Reisid OÜ juhatuse otsusega 15.07.2015.a.

PAKETTREISIDE ÜLDTINGIMUSED

Reisikorraldaja teeb käesolevad pakettreiside üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne pakettreisilepingu sõlmimist. Käesolevad üldtingimused on täitmiseks kohustuslikud.

1. Pakettreiside üldtingimuste rakendusala

1.1. Pakettreis on reisikorraldaja poolt reisitasu eest pakutud, eelnevalt kindlaks määratud ja minimaalselt 24 tunni kestel osutatav reisiteenuste kogum, mis koosneb vähemalt kahest järgnevast reisiteenusest: sõitjateveoteenus; majutusteenus; muu teenus, mis ei ole veo- või majutusteenuse kõrvalteenus ja mis moodustab reisiteenuste kogumist olulise osa.

1.1.1. Reisiteenuste kogum loetakse eelnevalt kindlaks määratuks, kui see on sellisena määratud reisikorraldaja algatusel või reisija tahteavalduse kohaselt reisikorraldaja poolt kogumina pakutud ning milles on pooled pakettreisilepingu sõlmimise käigus kokku leppinud.

1.1.2. Pakettreis on ka reisiteenuste kogum, mida osutatakse vähem kui 24 tunni jooksul, kuid mis sisaldab majutusteenust.

1.1.3. Pakettreisiks ei loeta:

1) regulaarset sõitjatevedu teostavas transpordivahendis samaaegselt sõitjateveoteenusega pakutavat majutus- ja toitlustusteenust;

2) reisiteenuste kogumit, mis on moodustatud reisija valitud üksikutest reisiteenustest, mida reisikorraldaja pakub müügiks ja müüb eraldi, sealhulgas ka juhul, kui selle moodustamisel on kasutatud elektroonilisi müügisüsteeme või muid reisikorraldaja pakutud võimalusi.

1.2. Pakettreisilepinguga (edaspidi Lepinguga) kohustub reisikorraldaja teise lepingupoole ees osutama ühele või mitmele reisijale reisiteenuste kogumi ehk pakettreisi, teine lepingupool aga maksma reisitasu.

1.3. Käesolevaid pakettreiside üldtingimusi rakendatakse Eestis müüdavatele või müügiks pakutavatele pakettreisidele ja mille reisikorraldaja tegevuskoht on Eestis.

1.4. Juhul, kui reisikorraldaja kasutab pakettreisilepingu alusena tüüptingimusi, tuleb need esitada reisijale enne pakettreisilepingu sõlmimist.

1.5. Reisikorraldajal on õigus kehtestada pakettreiside üldtingimuste juurde lisa- ja eritingimusi, mis ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega.

1.6. Juhul, kui üks isik ostab pakettreisi teise isiku jaoks, peab pakettreisi ostnud isik tegema käesolevad üldtingimused ja muud reisikorraldaja poolt kehtestatud tingimused sellele teisele isikule kättesaadavaks.

2. Pakettreisilepingu sõlmimine

2.1. Reisikorraldaja poolt reisijale kättesaadavaks tehtud reisikirjeldus, tüüptingimused ja reisikinnitus peavad sisaldama järgmisi andmeid:

a) reisikirjeldus reisi sihtkohast ja reisiteekonnast;

b) reisitasu suurus, selle tasumise viis ja tingimused;

c) reisi alguse ja lõpu ning vahepeatuste kuupäevad, kellaajad ning kohad;

d) kasutatavate sõidukite liik, iseloomustus ning klass;

f) majutuse asukoht, liik, mugavusaste, põhitunnused ja vastavus külastatavas riigis kehtivale klassifikatsioonile;

g) reisitasu sisse kuuluvad teenused, külastused, väljasõidud, toitlustamiskava;

h) reisitasule lisanduvad kohustuslikud lisakulud (näiteks viisa, kindlustus);

i) passi-, viisa-, kindlustus- ja tervishoiualased nõudmised reisijale;

j) reisitasu suurendamise võimaluse olemasolu ja tingimused;

k) reisikorraldaja õigus Lepingust taganeda juhul, kui reisijate arv jääb väiksemaks tema poolt ettenähtust, kui reisikorraldaja on ette näinud endale sellise õiguse. Samuti ka Lepingust taganemise tingimused ning taganemisega kaasnevad õigused ja kohustused;

l) reisikorraldaja ja kohapealse reisiesindaja nimi aadress ja kontaktandmed.

2.2. Reisikirjelduses sisalduvad andmed on reisikorraldajale siduvad, välja arvatud kui Lepingu pooled lepivad kokku teisiti või kui reisikirjelduses on ette nähtud andmete muutmise võimalus ja sellest on reisijat informeeritud.

2.3. Lepingu sõlmimise käigus on reisija kohustatud informeerima reisikorraldajat reisija olulisest huvist ja reisija soovidega seotud eripäradest, mis omavad tähtsust Lepingu täitmisel. Sellised poolte vahel kokkulepitud olulist tähtsust omavad asjaolud fikseerib reisikorraldaja reisikinnituses. Reisikorraldaja ei vastuta reisija informeerimiskohustuse täitmatajätmisest tekkivate kahjude hüvitamise eest.

2.4. Leping reisikorraldaja ja reisija vahel loetakse sõlmituks, kui reisija on maksnud pakettreisi hinna või ettemaksu reisikorraldaja poolt ettenähtud suuruses ja tähtajaks. Piletid ja pakettreisi kasutamiseks ettenähtud muud dokumendid väljastab reisikorraldaja reisijale pärast reisitasu täielikku tasumist.

2.5. Pakettreisi hinna või ettemaksu tasumisega kinnitab reisija muuhulgas nõustumist reisikorraldaja poolt kättesaadavaks tehtud reisikirjelduse, pakettreisi üldtingimuste ja muude reisijale edastatud lepingutingimustega.

2.6. Kui reisija jätab pakettreisi hinna, selle osamakse või ettemaksu kokkulepitud tähtajaks maksmata, loetakse pakettreisi tellimus reisija poolt tagasi võetuks ja reisikorraldajal on õigus reis tühistada.

3. Reisija õigused

3.1. Reisijal on õigus saada reisikorraldajalt Lepingule vastavat reisiteenust, täpset ja mitteeksitavat teavet reisikirjelduse, tüüptingimuste ning reisikinnituse kohta.

3.2. Reisijal on õigus muuta Lepingut sh. pakettreisi sihtkohta, kuupäeva, hotelli vms, teatades sellest reisikorraldajale hiljemalt kakskümmend kaheksa (28) kalendripäeva enne reisi algust eeldusel, et reisikorraldaja saab seda reisijale võimaldada ja reisija tasub lisaks uue pakettreisi hinnale reisikorraldaja poolt teatatud muudatuste vormistuskulud vastavalt reisikorraldaja hinnakirjale.

3.3. Reisijal on õigus taganeda Lepingust igal ajal. Sellisel juhul peab reisija tasuma talle juba osutatud teenuste eest ja maksma hüvitist, mille suurus on Lepingus ette nähtud.

3.4. Kui reisija taganeb Lepingust mõjuva takistuse tõttu, siis on tal õigus saada tagasi reisitasu, millest on maha arvatud juba osutatud teenuste maksumus, reisikorraldaja poolt kantud kulud ja reisikorraldajale Lepingust taganemisega tulenevad vältimatud kulutused (s.h. kulutused viisale, annulleerimistrahvidele jms). Vaidluse korral on reisikorraldajal kohustus tõendada kulutuste õigsust. Mõjuvaks takistuseks loetakse reisil osalemist takistavat reisija või reisijaga seotud lähedase isiku ootamatut rasket haigestumist või raskesse õnnetusse sattumist.

3.4.1. Reisija peab Lepingust taganemiseks mõjuva takistuse tõttu viivitamatult reisikorraldajale teatama. Reisil osalemist takistava asjaolu kohta tuleb esitada kirjalik selgitus hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates reisist loobumise aluseks oleva takistuse ilmnemisest. Lisaks selgitusele esitab reisija reisikorraldajale tõendi arstilt, politseilt või muult ametiasutuselt. Tõend tuleb esitada kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul loobumise aluseks oleva takistuse ilmnemisest.

3.5. Reisijal on õigus Lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle anda isikule, kes vastab kõigile reisil osalemiseks vajalikele tingimustele, kui reisikorraldaja poolt kättesaadavaks tehtud lepingutingimustes ei ole sätestatud teisiti. Lepingu ülevõtmisest tuleb teatada reisikorraldajale hiljemalt 48 tundi enne reisi algust. Üleandja ja Lepingu ülevõtnud isik vastutavad reisitasu maksmise ja Lepingu ülevõtmisega tekkivate lisakulude eest solidaarselt.

3.6. Kui reisikorraldaja on reisijaga sõlmitud Lepingut rikkunud, on reisijal õigus nõuda reisikorraldajalt kahju hüvitamist ning kasutada kõiki teisi seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.

4. Reisija õigus enne reisi algust Lepingust taganeda reisikorraldaja poolt tehtavate muudatuste või reisi sihtpunktis valitsevate olude tõttu

4.1. Reisija võib Lepingust taganeda ja saada tagasi reisitasu, kui:

a) reisi alguse või tagasisaabumise aeg muutub kokkulepituga võrreldes ja poolte huvisid arvestades oluliselt;

b) reisikorraldaja teeb olulise muudatuse olulises reisiteenuses. Näiteks: reisiteekonna oluline pikenemine transpordivahendi muutumise tõttu; reisi sihtpunkti muutmine või majutustaset märkimisväärselt halvendav muudatus. Muudatuse olulisust hinnatakse proportsioonis kogu reisiga ja reisija olulise huviga;

c) reisijal on põhjendatud alus uskuda, et reisi ei suudeta läbi viia kokkulepitud viisil või reisija tervist või elu ohustamata sihtpunktis või selle läheduses aset leidnud sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi vms tõttu. Taganemise põhjuste hindamisel arvestatakse Eesti ametivõimude seisukohta vastavas küsimuses.

4.2. Lepingust taganemise asemel punktide 4.1.a ja 4.1.b alusel võib reisija nõuda reisikorraldajalt pakettreisi asendamist vähemalt samasuguse maksumusega pakettreisiga, kui reisikorraldaja saab seda reisijale võimaldada, või pakettreisi asendamist väiksema maksumusega pakettreisiga ja enammakstud reisitasu tagasi maksmist.

4.3. Lepingust taganemisest või nõudest pakettreis asendada peab reisija teatama viivitamatult pärast reisikorraldajalt vastava teate saamist.

5. Reisija õigus reis katkestada ja Leping üles öelda

5.1. Reisi kestel on reisijal õigus reis katkestada, kui:

a) reisikorraldaja rikub oluliselt oma kohustusi või reisikorraldus osutub muul viisil nii puudulikuks, et reisijalt ei saa nende asjaolude tõttu reisi jätkamist mõistlikult oodata või;

b) reisi kestel ilmneb punktis 4.1. sätestatud olukord.

5.2. Kui reisija katkestab reisi pakettreiside üldtingimuste punkti 5.1. alusel ja reisikorraldaja ei abista teda kojusõidu korraldamisel, võib reisija ise vajalikud abinõud kasutusele võtta. Reisija poolt kasutusele võetud abinõud peavad olema mõistlikud.

5.3. Reisi katkestamisel ja Lepingu ülesütlemisel pakettreiside üldtingimuste punkti 5.1. alusel on reisijal õigus saada tagasi reisitasu ja muud reisija poolt reisikorraldajale pakettreisilepingu alusel makstud lisatasud, millest on maha arvestatud talle osutatud teenuste maksumus.

6. Reisija kohustused ja vastutus

6.1. Pakettreisi kasutamiseks ettenähtud dokumentide kättesaamisel on reisija kohustatud kontrollima vajalike dokumentide olemasolu, samuti nime, kuupäeva, reisikirjelduse ja teiste oluliste andmete õigsust. Oluline on kontrollida, et dokumentidel toodud reisija nimi ühtiks reisidokumendis toodud nimega. Reisikorraldaja kõrvaldab dokumentide väljastamisel tema poolt põhjustatud puudused. Hilisem puuduste kõrvaldamine on lubatud lisatasu eest vastavalt hinnakirjale.

6.2. Juhul, kui reisikorraldaja väljastab reisijale e-piletid, saadab ta need reisija poolt edastatud elektronposti aadressile. Reisija kannab andmete sh. nime, sünniaja, elektronposti aadressi ja telefoninumbri edastamisel temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot.

6.3. Kuivõrd reisidokumentide või piletite saatmisel elektroonilisel teel võib esineda tehnilisi rikkeid või viivitusi, peab reisija alati kontrollima, kas ta on e-piletid vähemalt 48 h enne reisi algust kätte saanud. Kui reisija ei ole e-pileteid enne reisi algust kätte saanud, siis on reisijal kohustus sellest reisikorraldajat informeerida.

6.4. Reisija kontaktandmete olemasolul teavitab reisikorraldaja reisijat võimalikust pakettreisi väljasõidu aja muutusest hiljemalt 24h enne reisi algust kas telefoni või elektronposti teel. Kuivõrd sõnumi edastamisel elektroonilisel teel võib esineda tehnilisi rikkeid või viivitusi, siis on reisijal kohustus kontrollida pakettreisi väljasõidu aega 24h enne reisi algust külastades reisikorraldaja internetilehekülge. Sihtkohas peab reisija kontrollima vastavat infot 24h enne tagasireisi algust reisiesindajalt.

6.5. Reisija on kohustatud saabuma õigel ajal reisi alguspunkti, reisijuhi nimetatud kogunemiskohtadesse ja lahkumispunktisesse. Sealhulgas, kuid mitte ainult, peab reisija järgima operatiivset informatsiooni lennu-, bussi- või rongijaamas, jõudma õigeaegselt ettenähtud kohta ning arvestama juba eelnevalt võimalike viivitustega seoses ummikute, raskete ilmastikuolude või järjekordadega passi- või turvakontrollis. Kui reisija ei ilmu õigeaegselt ettenähtud kohta, siis on reisikorraldajal õigus jätkata reisi ilma selle reisijata ja olenevalt olukorrast tühistada ka selle reisija kõik edasised teenused.

6.6. Kui reisija ei ole Lepingust taganenud ja ei saabu kokkulepitud ajal reisi alguspunkti või kui reisija ei saa reisil osaleda pakettreiside üldtingimuste punktis 6.8. sätestatud põhjusel, kaotab reisija õiguse reisitasu tagasi saada.

6.7. Kui reisija jätab kasutamata mõned pakettreisi hulka kuuluvad teenuseid või kasutab neid osaliselt, ei ole tal sellel põhjusel õigust allahindlusele.

6.8. Reisija tagab oma kuludega, et tal on olemas reisimiseks vajalikud kehtivad dokumendid, mis lubavad tal riigipiire ületada ja reisiteekonna riikides viibida (sh kuid mitte ainult pass, viisa, vaktsineerimistõend, kindlustus jne). Reisijal lasub vastutus reisidokumentide kehtivuse ja reisikindlustuse olemasolu eest.

6.9. Reisi kestel ei tohi reisija oma käitumisega teisi reisijaid häirida. Reisija peab järgima ametnike, reisikorraldaja või tema esindaja poolt antavaid reisi läbiviimist puudutavaid juhiseid ja nõudeid ning hotellides ja transpordivahendites kehtivaid sisekorraeeskirju, avalikku korda ja riigipiiri ületamise eeskirju.

6.10. Kui reisija jätkab Lepingu rikkumist olenemata tehtud märkusest või kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei saa reisikorraldajalt mõistlikult nõuda Lepingu jätkamist, on reisikorraldajal õigus reisijat reisile mitte lubada või jätkata reisi nimetatud reisijata. Sel juhul kaotab reisija õiguse reisitasule ja reisija peab kandma ise kõik kulud seoses tagasisõidu korraldamisega.

6.11. Reisija peab võimaldama reisikorraldajale Lepingu nõuetekohast täitmist ja sellele kaasa aitama.

6.12. Tavapäraselt ei sisalda pakettreis reisikindlustust. Seetõttu on reisikorraldaja poolseks soovituseks reisijale sõlmida koos pakettreisi ostuga ka reisikindlustusleping, mis koosneks tervise-, reisitõrke- ja pagasikindlustusest.

6.13. Reisija vastutab reisikorraldajale või kolmandale isikule tekitatud kahju (rikutud hotelliinventar, transpordivahend jms.) hüvitamise eest. Kui kahju on tekitatud laste või hoolduse alla antud isikute poolt, hüvitab tema poolt tekitatud kahju Lepingus sätestatud vastutav isik või tema vanemad või eestkostja.

7. Reisikorraldaja õigus suurendada reisitasu

7.1. Pärast Lepingu sõlmimist on reisikorraldajal õigus suurendada kokkulepitud reisitasu järgnevatel põhjustel:

a) maaletulekutasude, sadamate või lennujaamade sisse- ja väljasõidutasude, teenusega seotud maksude või reisi suhtes kohaldatava raha vahetuskursi muutumine;

b) veokulude, sh kütusehinna tõus.

7.2. Reisikorraldaja arvutab reisitasu uue suuruse selliselt, et liidab Lepingus kokkulepitud reisitasu suurusele pakettreiside üldtingimuste punktis 7.1. nimetatud kuluartikli suurenenud osa.

7.3. Reisitasu suurendamisest teatab reisikorraldaja reisijale nii ruttu kui võimalik, kuid vähemalt kakskümmend üks (21) päeva enne reisi algust. Teates nimetab reisikorraldaja reisitasu suurendamise põhjuse, uue reisitasu arvutuskäigu ja suuruse.

7.4. Kui reisikorraldaja suurendab reisi hinda üle kümne protsendi (10%), on reisijal õigus Lepingust taganeda ja saada tagasi reisitasu.

8. Reisikorraldaja õigus muuta reisikirjeldust vähesel määral

8.1. Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajagraafikut või teha muid ümberkorraldusi, mis reisi kvaliteeti ja iseloomu oluliselt ei muuda välja arvatud kui tegemist on vältimatute asjaoludega. Muudatustest tuleb reisijale teatada nii ruttu kui võimalik.

8.2. Vähese osalejate arvu tõttu on reisikorraldajal õigus vahetada transpordivahendit ning muuta marsruuti ja/või ajagraafikut, kui need ümberkorraldused ei muuda oluliselt reisi iseloomu või ei ole reisijale ebamõistlikult koormavad. Muudatustest tuleb reisijaid esimesel võimalusel teavitada.

9. Reisikorraldaja õigus Lepingust taganeda või Leping üles öelda

9.1. Reisikorraldajal on õigus Lepingust taganeda, kui reisile ei ole registreerunud piisavalt osavõtjaid ja reisikorraldaja on seadnud reisi toimumise sõltuvusse osavõtjate arvust. Taganemisest tuleb reisijale teatada hiljemalt neliteist (14) kalendripäeva enne reisi algust.

9.2. Reisikorraldajal on õigus Leping üles öelda, kui reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast Lepingu sõlmimist oluliselt raskenenud sihtkohas või selle läheduses aset leidnud sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi, vms olukorra tõttu või kui reisi ei ole muul ootamatul põhjusel võimalik läbi viia reisija elu ja tervist ohustamata. Tekkinud olukorra hindamisel arvestab reisikorraldaja muuhulgas ka Eesti ametivõimude seisukohta vastavas küsimuses. Lepingu üles ütlemisest teatab Reisikorraldaja reisijale esimesel võimalusel.

9.3. Kui punktis 9.2. mainitud olukord tekib reisi ajal, on reisikorraldajal õigus reis katkestada või teha reisiprogrammis muid hädavajalikke muudatusi. Reisikorraldaja peab pärast reisi lõppu tagastama reisijale saamata jäänud teenustele vastava osa reisi hinnast. Reisikorraldaja peab Lepingu üles ütlemisel võtma tarvitusele Lepingu lõppemisest tulenevad abinõud, eelkõige tagama reisijale kokkulepituga samaväärse tagasireisi või reisi muusse kokkulepitud kohta.

10. Reisikorraldaja kohustused ja vastutus

10.1. Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale reisi vastavalt Lepingus kokkulepitule.

10.2. Reisikorraldaja kohustub abistama reisijat, kes reisi ajal haigestub, kellega juhtub õnnetus, kes satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena reisija elu, tervis või vara satuvad hädaohtu. Reisikorraldaja abi reisijale seisneb raviasutusega ja sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises ning vajadusel ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Reisija on kohustatud hüvitama reisikorraldajale kõik käesolevas punktis sätestatud kohustuse täitmisega seotud kulutused.

10.3. Reisikorraldaja vastutab Lepingu täitmise eest reisija ees, sõltumata sellest, kas lepingulised kohustused peab täitma tema ise või keegi teine (näiteks majutusasutus või vedaja).

10.4. Reisikorraldaja vastutus on piiratud kuni reisitasu kolmekordse suuruseni, v.a. reisija surma põhjustamise, talle kehavigastuste tekitamise või tema tervise kahjustamise eest.

10.5. Reisikorraldajal ei lasu vastutust sihtkohas valitsevate ilmastikutingimuste eest.

10.6. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud ületamatud takistused või muud ettenägematud põhjused, mida reisikorraldaja ei oleks saanud ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks põhjusteks on näiteks sõjategevus, loodusõnnetus, nakkushaigus, streik jms. sündmused. Reisikorraldaja peab sellistest ületamatutest takistustest reisijale viivitamatult teatama ja püüdma tegutseda nii, et reisijale osaks saav kahju jääks võimalikult väikseks.

11. Puudused reisikorralduses, teavitamine, pretensiooni esitamine

11.1. Puuduseks reisikorraldaja tegevuses loetakse olukordi kus:

a) reis ei vasta teenuste või muu korralduse poolest Lepingus kokkulepitule;

b) reisikorraldaja on eiranud nõuet anda reisijale käesolevates üldtingimustes ja seaduses ettenähtud teavet reisi puhul rakendatavatest tingimustest, reisikirjeldusest, tervishoiunõuetest, transpordist või ajagraafikutest jm vajalikku informatsiooni ja võib eeldada, et see on mõjutanud reisija otsust, või;

c) reisikorraldaja on eiranud reisija abistamiskohustust.

11.2. Puuduseks reisikorraldaja tegevuses ei loeta:

a) väheolulisi ning lühiajalisi muutusi või puudusi reisi kui terviku seisukohalt, mida sihtkohta, reisi iseloomu ja reisi ajakava arvestades on reisija võinud eeldada;

b) hotelli muutmist, kui põhjuseks on hotelli ülebroneering ja reisikorraldaja asendab esialgse hotelli vähemalt samaväärse hotelliga.

11.3. Puudusest teenuse osutamises tuleb teatada viivitamatult reisikorraldajale ja sihtkohas kohapeal teenuse osutajale, soovitavalt kirjalikus vormis. Reisija ei saa tugineda puudusele, kui ta ei teata sellest reisikorraldajale viivitamatult pärast seda, kui ta puuduse avastas või oleks pidanud selle avastama. Reisikorraldaja peab ilmnenud puuduse omal kulul viivitamatult kõrvaldama. Reisi kestel võib reisikorraldaja puuduse kõrvaldamisest keelduda, kui see osutuks talle liiga komplitseerituks või põhjustaks olulist kahju.

11.4. Kui reisi kestel puudusele või probleemile lahendust ei leita, on reisijal õigus esitada reisikorraldaja vastu kirjalik pretensioon. Kirjaliku pretensiooni peab reisija esitama hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates pakettreisi lõppemisest, siiski mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul juhtumist teada saamisest. Pretensioonile tuleb lisada kviitungite ärakirjad põhjendatud kulutuste kohta.

11.5. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on reisijal õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda Lepingust või öelda Leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

11.6. Õhu- või meresõidu ajal toimunud kahju osas võetakse reisikorraldaja kahju hüvitise suuruse hindamisel arvesse tingimusi, mis on sätestatud rahvusvahelistes konventsioonides ning muudes õigusaktides. Õhuvedudele kohaldatakse rahvusvahelise õhuveo reegleid vastavalt 1929. a Varssavis allkirjastatud rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsiooniga, 1955. a Haagi protokolli Varssavi konventsiooni rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsioonis tehtud muudatustega, 1999. a Montrealis allakirjutatud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooniga ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EÜ nr 2027/97; EÜ nr 889/2002; EÜ nr 261/2004).

12. Muud tingimused

12.1. Käesolevad pakettreiside üldtingimused kuuluvad lahutamatult reisikorraldaja ja reisija vahel sõlmitud pakettreisilepingu juurde.

12.2. Reisija ja reisikorraldaja erimeelsused püütakse eelkõige lahendada läbirääkimiste korras. Vaidlused tarbijatega lahendatakse tarbijakaebuste komisjonis aadressil Rahukohtu 2 Tallinn, 10130. Tarbijakaitse seaduse kohaselt on komisjoni pädevuses lahendada Lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kohtuvaidlused lahendavad pooled Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega sätestatud korras esimeses astmes Pärnu Maakohtus.

Käesolevad pakettreiside üldtingimused on läbi arutatud Tarbijakaitse Ametiga aastal 2010. Samal aastal on Eesti Turismifirmade Liidu juhatus kooskõlastanud käesolevad pakettreiside üldtingimused võttes eelnevalt täies mahus arvesse Tarbijakaitseameti juhiseid ja soovitusi.