REISIKORRALDAJA OÜ ALBION REISID PAKETTREISILEPING

OÜ ALBION REISID PAKETTREISILEPING (ERITINGIMUSED)

Reisikorraldaja registrikood 10130560 MTR reg. nr. TRE000090, https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik

 1. Lepingu üldsätted, rahaline tagatis ja vastutuse alused
  1. Käesoleva pakettreisilepingu lahutamatuks osaks on Eesti Turismifirmade Liidu juhatuse poolt kinnitatud „Pakettreiside üldtingimused“, mis on kättesaadavad siin
  2. Vastutav reisikorraldaja OÜ Albion Reisid (edaspidi reisikorraldaja ja ka Albion) pakettreisi lepingutingimusi rakendatakse ainult Eestis müüdavatele või müügiks pakutavatele reisikorraldaja pakettreisidele.
  3. Albion pakub oma kõikidele pakettreisidele täielikku ehk 100% rahalist tagatist mis on registreeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures. Albioni reisi ostes võib reisija kindel olla, et sellise ebatõenäolise juhtumi korral kui Albioni maksejõuetus, tagastatakse talle kõik tasutud summad, mille eest ta ei ole teenust saanud.
  4. Pakettreisilepinguga (edaspidi ka leping) kohustub reisikorraldaja teise lepingupoole ees osutama ühele või mitmele reisijale pakettreisi, teine lepingupool (edaspidi reisija) aga maksma reisitasu.
  5. Pakettreis sisaldab neid teenuseid ja korralduslikke tegevusi, mis on reisija ja reiskorraldaja vahel kokku lepitud. Lepingu sisu hinnates arvestatakse kõiki enne lepingu sõlmimist kirjalikult või elektroonilisel teel teatatud lepingueelset infot, lepingutingimusi, standardinfo teabelehte ja muud kõnealust reisi puudutavat seadusega määratud informatsiooni.
  6. Albion vastutab oma reisijate ees pakettreisilepingus sisalduvate reisiteenuste osutamise eest olenemata sellest, kas Albion osutab neid teenuseid ise või osutavad neid teised reisiteenuste osutajad.
  7. Reisikorraldaja ei vastuta nende korralduste ja teenuste eest, mis pakettreisis ei sisaldu, nagu näiteks need teenused, mis reisija on ise mujalt ostnud või teenused, mis on hiljem üksikult ja eraldiseisvalt ostetud.
  8. Pakettreisi kuuluvatele lennupiletitele, lennule kaasa võetavale pagasile ja muudele transpordiga liituvatele asjadele, nagu näiteks toitlustamine lennul, kohaldatakse pileti väljastanud ja transpordiga seotud lennufirmade veotingimusi ning rahvusvahelisi lennunduseeskirju.
  9. Albionil või reisiteenuste pakkujatel on vastavalt tegelikele reisiteenuste korraldamise võimalustele õigus korraldada reisija reis kõrgema kvaliteediga kui reisija poolt tehtud tellimus seda eeldab, aga reisikorraldajal puudub sellisel juhul kohustus jagada samasuguseid soodustusi kõikidele reisijatele.
  10. Lastega välisriiki reisimise tingimustega tuleb tutvuda Välisministeeriumi veebilehel. Palume tähele panna, et alla 18-aastaste laste (vanusepiirang võib olla ka kõrgem) õigust reisida ilma hooldajata võivad piirata nii ametivõimud, veoettevõtted kui majutusasutused. Alaealisi puudutavad reisitingimused tuleb alati enne üle kontrollida lähteriigi, sihtkohamaa ja transiitmaade ametivõimudelt, kuna osades riikides on täpselt kindlaks määratud, milline see luba peab olema.
  11. Kui mistahes põhjusel ei saa reisija ostetud teenust, peab ta võtma ühendust Albion reisiesindajaga või  klienditeenindusega vahetult sel hetkel, kui tal on õigus nimetatud teenust saada.
  12. Reisikorraldaja ei vastuta nende korralduste ja teenuste eest, mis pakettreisis ei sisaldu, nagu näiteks need teenused, mis reisija on ise mujalt ostnud või teenused, mis on hiljem üksikult ja eraldiseisvalt ostetud.
  13. Albion ei soovi piirata oma vastutust reisija ees, aga palub arvestada, et kuna Albion korraldab ka eksootilisi- ja seiklusreise, pakub Albion reisi ühe osana tegevusi, mis on seotud suuremate riskidega kui tavapärased puhkusereisid. Albion juures oma broneeringut tehes kinnitab reisija ja nõustub, et reisija on aru saanud teatud tegevustega seotud suurematest riskidest. Vaatamata eeltoodule vastutab Albion reisilepingus sisalduvate reisiteenuste osutamise eest ning tegutseb reisija tellimuse osaks olevate teenuste pakkumisel mõistliku vilumuse ja hoolikusega. Albion on kohustatud maksma reisijale hüvitist, kui ta reisilepingut ei täida või täidab seda mittenõuetekohaselt.
  14. Reisikorraldaja pakettreisi eritingimused on sätestatud pakettreisilepingus, reisikirjelduses ja reisikinnituses. „Pakettreiside üldtingimused“ ei rakendu osas, milles selle rakendumine on välistatud või asendatud Reisikorraldaja pakettreisilepingu, reisikirjelduse või reisikinnitusega. „Pakettreiside üldtingimuste“ ja Reisikorraldaja pakettreisi lepingutingimuste vastuolu korral kehtivad viimased. Reisikorraldaja pakettreisilepingu ja reisikirjelduse või reisikinnituse vastuolu korral kehtivad viimased.
  15. Reisija tellimus võetakse vastu eeldusel, et reisija saab aru keskkonna ja geograafia iseärasustest ning eksootiliste reiside riskidest ja ohtudest, sealhulgas ohtudest, mis on seotud matkamisega, eksootiliste ekskursioonidega ja muude võimalike reisis sisalduvate tegevustega. Reisija tellimus võetakse vastu eeldusel, et reisija saab aru võimalikest viivitustest ja muudatustest, mis tulenevad meist sõltumatutest asjaoludest ja mis võivad põhjustada ebamugavust või ebameeldivusi.
  16. Nii sidevahendi (e-post, telefon) abil sõlmitud lepingutele kui ka büroos kohapeal sõlmitud lepingutele ei kohaldata võlaõigusseaduses sätestatud tarbija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul 
 2. Reisidokumendid ja reisikindlustus
  1. Enne lepingu sõlmimist annab reisikorraldaja reisijale üldist informatsiooni sihtkohamaa passi- ja viisareeglitest, kaasa arvatud keskmiselt viisa hankimisele kuluvast ajast. Albion annab üldist informatsiooni EL kodanikele kehtivate passi-, viisa- ja tervisenõuete kohta, samuti ligikaudse aja kohta, mis kulub viisa hankimisele. Enamus riike nõuavad, et pass kehtiks vähemalt kuus kuud pärast tagasisõidu kuupäeva.
  2. Täpsemad nõuded reisidokumentide kohta on tehtud kättesaadavaks Eesti Välisministeeriumi kodulehel.
  3. Reisikorraldaja soovitusi järgides peab reisija ise hoolitsema reisiks vajalike reisidokumentide eest (sealhulgas pass, viisa, vaktsineerimistõendid) ning kontrollima nende õigsust ja kokku sobivust piletiga/reisikinnitusega. Juhul, kui reisikorraldaja on oma teavitamiskohustuse täitnud, ei vastuta ta reisijale tekkiva kahju eest juhul, kui reis jääb ära või katkeb puudulike reisidokumentide (nt mittenõuetekohane pass) või viisa andmisest keeldumise või selle puudumise pärast.
  4. Kui reisijal on puue, liikumisraskused või terviseprobleemid, on väga oluline, et see info on teatatud Albionile tellimuse esitamisel, et reisijat huvitav reis oleks reisija vajadusi arvestades sobiv ja ohutu, ning teha vajalikud korraldused reisi ohutuse ja sujuvuse tagamiseks. Kõiki tervisega ja liikumisvõimega seotud andmeid kasutatakse ainult selleks, et reisijat teavitada seoses broneeringuga ning et edastada seda reisiga seotud tarnijatele vastavalt Albioni privaatsustingimustele.
  5. Pakettreis ei sisalda reisikindlustust, mistõttu soovitab reisikorraldaja reisijal vajalikud reisikindlustuse lepingud sõlmida. Mõistlik on kindlustusega katta riskid elule ja tervisele, varale aga ka erinevate põhjustega reisitõrgetele. Reisija kohustus on kontrollida, et tema harrastuste ja muude tegevustega seotud riskid oleksid kindlustuspoliisiga kaetud. Albion ei vastuta mingite kulude eest, mida reisija kannab enne reisi, reisi ajal või pärast reisi ostetud reisikindlustuse ebasobivuse või ebapiisavuse tõttu.
 3. Sihtkoha võimalikud turvalisusriskid
  1. Reisija turvalisuse eest välismaal vastutavad reisijatele lisaks esmajoones kõnealuse riigi ametivõimud. Reisija peab tegutsema sihtkoha asjaolusid arvestades.
  2. Sihtkohamaa turvalisust ja muud sihtkohta puudutavat olulist teavet saab Välisministeeriumist ja Terviseametist ning muudest tervise- ja heaolu asutustest. Reisija peab tutvuma sihtkohamaa olukorraga muuhulgas eespool mainitud teabe abil.
 4. Lepingu sõlmimine ja reisitasu maksmine
  1. Siduv leping reisija ja reisikorraldaja vahel jõustub siis, kui reisikorraldaja on edastanud reisijale püsival andmekandjal kogu nõuetekohase teabe ja reisikorraldaja poolt nõutud reisitasu esimene osamakse on makstud hiljemalt tähtajaks.
  2. Pakettreisi hind sisaldab neid reisiteenuseid ja korralduslikke tegevusi, mis on reisija ja reiskorraldaja vahel kokku lepitud. Lepingu sisu hinnates arvestatakse kõiki enne lepingu sõlmimist kirjalikult või elektroonilisel teel teatatud lepingueelset infot, lepingutingimusi, standardinfo teabelehte ja muud kõnealust reisi puudutavat seadusega määratud informatsiooni.
  3. Albion’i pakettreisid põhinevad liinilendudel ja reisitasu aluseks on tellimise vormistamise hetkel kehtivad hinnakirjad, valuutakursid ja eeskirjad. Hinnad kehtivad alates sellest hetkest, kui nad välja kuulutatakse ega puuduta enne seda tellitud reise. Albion jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi, reisitasusid enne pakettreisi lepingu sõlmimist. Albion jätab endale õiguse tõsta kokkulepitud reisihinda vastavalt käesolevatele tingimustele.
  4. Reisi hinnas sisalduvad kõik maksud, mis on võimalik enne reisile minekut ära maksta. Mitmetes linnades ja sihtkohtades võetakse reisijatelt ööbimisega seotult turismimaksu, mille suurus oleneb majutuse asukohast, tasemest ja viibimise kestusest, aga samuti ka erinevaid piiriületustasusid. Neid makse reisitasuga koos ette ära maksta ei saa, sest need makstakse otse majutusasutusele või ametivõimude määratud esindajale.
  5. Albion’i pakettreisi põhihinnas sisaldub: lennureis valitud reisijaklassis reisi lähtepunktist sihtkohta ja tagasi; majutusteenus valitud majutusasutuses; toitlustamine mandrite vahelistel kauglendudel; elektronposti teel saadetavad reisidokumendid, reisijuhi teenused ja transfeerid, kui nii on ära näidatud.
  6. Albion pakettreiside põhihinnas ei sisaldu: teenustasud; toitlustamine Euroopa ja Lähis-Ida lendudel; transfeerid ja maismaatransport, kui see pole eraldi ära näidatud;  lennujaamatransfeerid; ekskursioonid; söögid, joogid ja jootrahad; vaktsiinid; reisikindlustus; võimalikud majutus- ja turismimaksud ning muud ametlikud teenustasud sihtkohas; võimalikud teenustasud lennujaamades, mida võetakse maalt lahkudes; viisateenused ja lõivud; reisidokumentide saatmine posti teel.
  7. Hinnasoodustused. Reisikorraldaja poolt erinevate reklaami- ja / või müügiedendamise kampaaniate korras väljakuulutatud hinnasoodustused kehtivad ainult pakettreisi tellimisel ja seni kuni soodushinnaga kohti jätkub. Hinnasoodustused hakkavad kehtima väljakuulutamise hetkest ning neil ei ole tagasiulatuvat jõudu. Hinnasoodustustega pakettreisi puhul on Reisijal õigus valida pakutavatest hinnasoodustustest üks.
  8. Laste hinnasoodustus sõltub sihtriigist ja teenuseosutajatest. Laste hinnasoodustuse võimaldamine ja selle määr on sätestatud hinnakirjas.
  9. Ettemaksu või reisitasu maksmisega kinnitab reisija, et on tutvunud pakettreisi üldtingimuste, Lepingus toodud eritingimuste, reisikirjelduse ja muude kättesaadavaks tehtud pakettreisi puudutavate tingimustega kinnitab sellega oma nõustumist.
  10. Pakettreisi eest tuleb tasuda reisikorraldaja poolt esitatud arve alusel lepingu sõlmimisest järgmiselt:
   1. Kui pakettreisi alguseni on jäänud rohkem kui 35 päeva, tuleb tasuda ettemaks, mille suurus on 500 eurot pakettreisi kogumaksumusest;
   2. Väljaspool Euroopat toimuva pakettreisi (edaspidi Kaugreis) ettemaks 500 eurot pakettreisi kogumaksumusest tuleb tasuda kui pakettreisi alguseni on jäänud rohkem kui 60 päeva;
   3. Reisikorraldajal on õigus nõuda täiendava ettemaksu tasumist reisikirjelduses sätestatud tingimustel, näiteks juhul, kui soodsamaid hindasid arvestades ilmneb vajadus lennupiletite varasemaks väljaostuks, majutusasutuste teenuste eest tasumiseks jne;
   4. Kui pakettreisi alguseni on jäänud 35 või vähem päeva. Kaugreiside puhul 60 või vähem päeva, tuleb tasuda pakettreisi kogumaksumus;
   5. Reisikorraldajal on õigus kehtestada ülaltoodust erinevaid maksetingimusi, kui see on põhjendatud reisiteenuste osutajate keskmisest erinevate tingimustega.
  11. Reisigrupi esindaja all mõistetakse reisijat, kes teistele reisijatele reisiteenust ostab, teisi esindab. Reisijal või reisigrupi esindajal on kohustus teavitada Albion’i klienditeenindust juhul, kui reisikinnitus ei ole ööpäeva jooksul alates broneeringu tasumisest saabunud. Reisikorraldajal on kohustus väljastada reisiteenuse kasutamist andvad dokumendid nagu lennupilet, hotelli kinnitus ning võimalikud transfeeride ja ekskursioonide kinnitused või piletid hiljemalt 48 tundi enne reisi algust. Kõik reisidokumendid saadetakse reisigrupi esindaja poolt antud reisijate aadressidele ja/või reisigrupi esindajale.
  12. Reisijad on kohustatud reisile kaasa võtma nii reisikinnituse kui ka värskeimad reisidokumendid (kinnitus lennupiletist ja nii majutust kui ka muid võimalikke lisateenuseid puudutavad dokumendid).
  13. Reisiga seotud erisoovidest (sh jalgratas, golfivarustus, suusad) tuleb Albion’i teavitada tellimuse esitamisel.
  14. Sülelapsel ei ole õigust oma istekohale lennukis ega oma voodikohale majutusasutuses. Juhul, kui talle soovitakse oma iste- või voodikohta, käsitletakse tema broneeringut nagu 2-11. aastase lapse oma. Juhul, kui laps saab reisi ajal 2-aastaseks, tehakse talle broneering kui lapsreisijale ja tal peab olema lennukis oma istekoht.
  15. Lastega reisides ja soovides neile kindlustada lisavoodi olemasolu, peab reisija kontrollima lisavoodi saadavust Albion’i klienditeenindusest. 
 5. Reisijaveoteenuste tingimused
  1. Lennule minek. Kui ei ole sätestatud teisiti, siis peab reisija ennast lennujaamas lennule registreerima (sooritama check-in), vajadusel andma oma pagasi vedaja valdusesse, sooritama passi ja turvakontrolli, leidma lennujaama infotahvli abil üles väljuva lennu värava ning ilmuma lennu väravasse (gate) õigeaegselt. Lennu väravasse tuleb ilmuda enne lennu väljumist, täpne kellaaeg on määratud lennujaama infotahvlil. Liikumisel lennujaamas peab reisija arvestama võimalike järjekordadega passi- ja turvakontrollis ning planeerima oma aja selliselt, et lennu väravasse saabumine oleks igal juhul õigeaegne. Lennult maha jäänud reisija reisitasu ei tagastata ning uued täiendavad veokulud reisi sihtkohta või reisi lähtekohta jäävad reisija enda kanda. Vajadusel abistab Albion uute piletite ostu korraldamisel.
  2. Pagas. Kui ei ole teatatud teisiti, siis on reisijal õigus täiendavat tasu maksmata kaasa võtta teatud kogus lennu ajaks registreeritavat pagasit ja lisaks ka käsipagasit. Lubatud pagasi kaalu ja mõõtude kindlaks tegemiseks tuleb pöörduda reisikorraldaja poole. Väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, jm) soovitame võtta kaasa  käsipagasisse. Käsipagas ei või sisaldada keelatud esemeid nagu (vedelikud üle kehtestatud normpiiri, tuleohtlikud ained, terariistad jms), Täpsema info keelatud ja lubatud esemetest leiate veebilehelt http://www.ecaa.ee/atp/?id=2099. Käsipagas peab olema väikesemõõtmeline ja vastama vedaja poolt kehtestatud mõõtmetele, mõõtmed on võimalik üle täpsustada pöördudes reisikorraldaja poole. Käsipagas peab mahtuma kas sülle, esiistme alla või siis lennukis asuvasse pagasilaekasse. Lennureisid on väga sõltuvad erinevatest tingimustest ja kuna primaarne on alati reisija turvalisus, siis ei ole võimalik hilinemisi ja lendude tühistamisi igas olukorras vältida.
  3. Majutusteenused. Rühmareisidel on majutus standard tubades, kui ei ole määratud teisiti. Reisikirjelduses on määratud majutusettevõtte klassifikatsioon vastavalt asukohariigi poolt omistatud kategooriale. Ühte kategooriasse kuuluvad majutusettevõtted võivad olla erinevates riikides väga erineva tasemega. Näiteks mõne riigi 5-tärni hotell võib teenuste ja mugavuse tasemelt vastata teise riigi 3-tärni hotellile.
  4. Majutusettevõtetes teostatakse aeg-ajalt remonditöid. Töödega üritatakse kliente võimalikult vähe häirida, kuid alati ei pruugi see olla võimalik. Remonditööde teostamine ei anna reisijale alust majutusteenuse hinna alandamise või hüvituse nõudmiseks.
  5. Sageli on kolme või nelja inimese tubades vastavalt üks või kaks lisavoodit või kaks kaheinimese voodit. Enamikes majutusettevõtetes ei ole kolme- või neljainimese tubades kõik voodid täismõõtmetes võib esineda üks või kaks lisavoodit.
  6. Olenemata sellest, kas majutusteenuse eest on eelnevalt makstud või mitte, võivad majutusettevõtted nõuda kliendilt enne teenuse osutamist krediitkaardi numbrit või sularaha deponeerimist. Selliselt soovitakse tagada majutusettevõttes tarbitud lisateenuste eest tasumine.
 6. Abistamiskohustus
  1. Juhul, kui reisija reisi ajal haigestub, satub õnnetusse või kuriteo ohvriks või kannab mistahes muud kahju, peab reisikorraldaja andma viivitamata raskustesse sattunud reisijale teavet tervishoiuteenuste, kohalike võimuorganite ja konsulaarteenuste kohta, organiseerima reisijale võimaluse sidevahendi kasutamiseks ning aitama reisijal teha alternatiivseid reisikorraldusi ja andma muud asjakohast abi. Reisija vastutab ise nende või muude olukorrast tingitud (nt uus veoteenus, lisaööbimised hotellis ning reisikorraldajale tulevad võimalikud lisakulud) erakorraliste kulude eest, mis reisikorraldajale tema olukorra tõttu kaasnevad. Juhul, kui reisi ajal ilmneb punktis 9.1. b) väljatoodud olukord, peab reisikorraldaja sellele vastavalt reisijat abistama ja püüdma võimaluste piires reisijale tekkivat kahju piirata.
  2. Reisikorraldaja võib oma antud abi eest küsida mõistlikku tasu juhul, kui reisija on põhjustanud raskused kas tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu. Tasu suurus ei saa siiski olla suurem reisikorraldajale abi andmisest tulenenud tegelikest kuludest.
  3. Kui Albion’i pakettreisidel ei ole sihtkohas oma esindajaid, peab reisija abivajaduse korral võtma ühendust Albion’i klienditeenindusega telefonil +372 5645 5850, mis on avatud ööpäevringi.
 7. Reisija kohustused ja vastutus
  1. Reisijal on reisi ajal kohustus järgida ametivõimude, reisikorraldaja või reisikorraldaja esindaja poolt antud reisi teostamisega seotud juhiseid ja eeskirju ning hotellides ja veoteenust osutatavates ettevõtetes kehtivaid reegleid, reisiteenuste osutamise ajagraafikut jne.
  2. Reisija ei tohi oma käitumisega nii enne reisi kui reisi ajal häirida teisi reisijaid, seada ohtu ega takistada teiste reisijate reisi jätkumist. Juhul, kui reisija rikub oluliselt oma kohustusi näiteks ei ilmu õigeaegselt reisi lähtepunkti või reisi ajal muusse kogunemispunkti, on reisikorraldajal õigus jätkata reisi ilma temata, teda reisile mitte lubada või reisija reisilt maha jätta. Sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisitasu tagasi saada ja ta vastutab ise kõikide tagasireisimisest või soovi korral sihtkohta reisimisest tulenevate kulude eest. Näiteks, kui reisija ei ilmu õigel ajal reisiplaanis või reisijuhi poolt teatatud või muul viisil kokkulepitud reisibussi väljumiskohta või lennule registreerimisele/lennu väravasse, on reisikorraldajal õigus jätkata reisi ilma reisijata.
  3. Lennult maha jäänud reisija reisitasu ei tagastata ning uued täiendavad veokulud reisi sihtkohta või reisi lähtekohta jäävad reisija enda kanda. Vajadusel abistab Albion uute piletite ostu korraldamisel.
  4. Reisija vastutab kahjude eest, mis ta oma tahtliku või ettevaatamatu käitumisega endale, reisikorraldajale või kolmandatele osapooltele tekitab.
  5. Reisija peab andma reisikorraldajale sellised kontaktandmed, mille kaudu teda enne reisi ja reisi ajal kätte saab.
  6. Reisija, kelle tervislik seisund on halvenenud, peab esimesel võimalusel konsulteerima oma arstiga küsimuses, kas reisija olukord võimaldab reisile minna või reisi jätkata. Vajadusel peab reisija võtma endale saatja (kaasreisija), kes hoolitseb tema erivajaduste eest. Reisikorraldajal on õigus pakettreisileping üles öelda, kui reisija käitumine või reisijast tingitud põhjused nt. hospitaliseerimine ei võimalda lepingu nõuetekohast täitmist, sh. kuid mitte ainult seab ohtu tema või teiste reisijate tervise, takistab teenuste osutamist teistele reisijatele või reisi plaanikohast jätkumist. Lepingu üles ütlemisel nimetatud alusel kaotab reisija õiguse saada tagasi reisitasu.
  7. Reisigrupi esindaja on kohustatud andma kõik reisi puudutavad andmed ja dokumendid edasi reisigrupile ning vastavalt reisijaid puudutavad vajalikud andmed ja dokumendid reisikorraldajale. Reisikorraldaja osas loetakse tema teavitamiskohustus täidetuks, kui ta on nimetatud reisigrupi esindajale reisi puudutava informatsiooni edasi andnud ning seda ei pea igale reisijale eraldi kätte toimetama. Reisigrupi nimel võib broneeringusse muudatusi teha ainult reisigrupi esindaja üksi või koos muudatust sooviva reisijaga.
  8. Reisija või reisigrupi esindaja vastutab reisikorraldajale tema poolt antud andmete, nagu näiteks reisi aeg, reisijate nimed, sünniajad, muud isikuandmed ja reisijate erivajadused, õigsuse ja õigeaegse teatamise eest. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis tulenevad reisija või reisigrupi esindaja poolt antud ebaõigetest või puudulikest andmetest.
  9. Reisija vastutab ise tagajärgede ja/või kulude eest juhul, kui ta kasutab pakettreisi teenuseid või selle osasid teisiti, kui pakettreisi lepingus on kokku lepitud. Näiteks pakettreisis sisalduvate veoteenuste osaline või täies ulatuses kasutamata jätmine (näit. lennupiletite või lendude mittekasutamine selleks ettenähtud järjekorras) võib viia muude teenuste kasutusõiguse kaotamiseni, piiramiseni või lennupiletite tühistamiseni.
  10. Reisija vastutab oma isiklike asjade säilimise eest kogu reisi ajal sh ka juhul, kui need on paigutatud hotelli seifi.
  11. Kuigi Albion püüab vastu tulla kõikidele laekuvatele erisoovidele (näiteks eriline koht lennukis, toiduga seotud nõudmised või erilised toad v.a. lepingus kokkulepitud olulised tingimused) ning edastab kõik erisoovid vastavatele teenusepakkujatele, ei saa Albion siiski garanteerida, et sellistele soovidele alati vastu tullakse ning Albion ei vastuta mingi kahju eest, mida reisija kannab seetõttu, et soovi ei rahuldatud.
  12. Reisikire ja -võlu tagab enamasti põhjus, et teiste maade elu-olu eriti eksootilisemates kaugemates sihtkohades väljaspool Euroopa Liitu, toimub teises võtmes kui meie sellega harjunud oleme. Reisimine eksootilisematesse kaugematesse sihtpunktidesse ei ole sageli võrreldav reisimisega mõnda Euroopa Liidu riiki. Reisimine kaugemates sihtkohtades erineb meie tänapäevastest arusaamistest. Võimalik ülerahvastatus, erinev riigikord, takistused suhtlemisel, etteteatamata muutuvad nõuded ja eeskirjad, majutus- ja transpordiettevõtete standardite erinevused, ootamatud hilinemised ja tühistamised, tagatiste ja garantiide ning vastutuse puudumine on peamised asjaolud, mis võivad pakettreisil ootamatusi põhjustada ja millega tuleb reisijal juba pakettreisi ostes arvestada. Reisikorraldaja pakettreisid on korraldatud sihtkoha valitsevat olustikku arvestades ja sihtkoha ettevõtjate teenuste baasil.
 8. Reisija õigus tühistada reis enne reisi algust
  1. Reisijal on õigus reis igal ajal enne reisi algust tühistada, lepingust taganeda. Lepingust taganemisel, kui reisija esitab taganemise avalduse rohkem kui 60 päeva (kehtib kõikide pakettreiside puhul) enne pakettreisi algust, on reisijal võimalik tühistamise asemel kasutada „uue valiku“ teenust (edaspidi Uus Valik). Viimane annab reisijale õiguse valida reisikorraldaja pakettreiside hulgast uus sobiv pakettreis ning muuta juba sõlmitud lepingut selliselt, et reisija poolt sooritatud ettemaks loetakse täiendavate kulutusteta tasutuks uue pakettreisi eest. Uue Valiku kasutamisel, kui uus pakettreis on hinnalt soodsam ei tagastata reisijale ettemaksude vahet vaid tasutud reisitasu kantakse täies ulatuses üle reisitasuks uue pakettreisi eest. Teisalt, kui uus pakettreis on hinnalt kallim kui varasem pakettreis, siis tuleb reisijal tasuda täiendav ettemaks, mis on nõutud vastavalt uue pakettreisi lepingutingimustele. Uut Valikut võib reisija kasutada piiramatu arv kordi, omades seejuures õigus muuta reisija isikut. Selguse mõttes, Uus Valik kaitseb reisijat ootamatuste ning ettearvamatute sündmuste korral, siis kui reisija on sunnitud pakettreisi edasi lükkama või lepingust taganema. Kasutades Uut Valikut on võimalik lükata pakettreis edasi paremateks päevadeks või kinkida pakettreis sõbrale.
  2. Kui reisija esitab Lepingust taganemise avalduse 60 kuni 35 päeva enne pakettreisi algust, kuulub reisija poolt tasumisele hüvitis 500 eurot.
  3. Kui reisija esitab lepingust taganemise avalduse 35 kuni 22 päeva (Kaugreisi puhul 60 - 47 päeva) enne pakettreisi algust, kuulub reisija poolt tasumisele hüvitis 80% pakettreisi kogumaksumusest.
  4. Kui reisija esitab lepingust taganemise avalduse vähem kui 21 päeva (Kaugreisi puhul vähem kui 46 päeva) enne pakettreisi algust, kuulub  Reisija poolt tasumisele hüvitis, mis võrdub pakettreisi kogumaksumusega.
  5. Albion pakettreisi tühistamistingimused 60 ja vähem päevi enne reisi algust on piirangutega, sest lennuettevõtjate ja muude reisiteenuste pakkujate broneerimis- ja müügitingimused ei luba tagasimakseid peale broneeringu kinnitamist toimuvate muutuste ja tühistamiste korral. Tasu on maksimaalselt võrdne pakettreisi hinnaga, millest on maha arvatud tühistamisest tulenevad võimalikud kokkuhoitud kulud. Lisaks tühistamistasule tuleb tasuda ka bürookulud (teenustasu) vastavalt reisikorraldaja teenuste hinnakirjale, millega kompenseeritakse erinevates tööetappides tehtud kulud. Reisija palvel esitab reisikorraldaja selgitused tühistamis- ja muude tasude suurusele ja jaotusele pakettreisi eri osade kohta.
  6. Juhul kui reisi hind on antud nii, et kahest või enamast reisijast koosnev reisigrupp või seltskond majutatakse samasse tuppa või korterisse ja üks seltskonna liikmetest tühistab reisi, on reisikorraldajal õigus eespool mainitud tühistamiskuludele lisaks nõuda tühistamisest tulenevast majutuse alakasutamisest põhjustatud kulude hüvitamist. Reisi tühistanud ja reisil osalevad seltskonna liikmed vastutavad solidaarselt nimetatud kulude maksmise eest reisikorraldajale. Reisikorraldaja ja reisile minev reisiseltskond võivad eespool nimetatud elukoha asendamiseks koos kokku leppida reisiseltskonnale asjakohasema majutuse, sel juhul vastutab võimalike lisakulude eest reisile minev seltskond.
  7. Juhul, kui reisi ei tühistata ja reisija ei saabu kokkulepitud kohta kokkulepitud ajal või juhul, kui reisija ei saa reisil osaleda sellepärast, et tal ei ole temast tulenevatel põhjustel reisiks vajalikke dokumente nagu näiteks kehtiv pass, viisa, isikut tõendav dokument või vaktsiinitõend, ei ole tal õigust raha tagasi saada.
  8. Juhul, kui tarbija ostab sidevahendi abil pakettreisi kinkekaardi, mis ei eelda teatud reisiteenuste broneerimist, siis on tarbijal õigus taganeda vastavast sidevahendi abil sõlmitud kinkekaardi ostmise lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Siinjuures tuleb panna tähele, et tarbija kaotab taganemisõiguse hetkel, mil ta asub kinkekaarti kasutama sh. edastab kinkekaardi  kasutamise soovi ja saab kätte tellimuskinnituse, millega on määratud kindlaks lepingu sõlmimine ja/või reisiteenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või teatud vahendite broneerimine.
  9. Taganemisõiguse olemasolu korral, kui kinkekaart on ostetud sidevahendi abil, on tarbijal õigus taganeda lepingust, saates Albion Reiside e-posti aadressile albion@albion.ee. Taganemisõiguse kasutamise tähtaeg hakkab kulgema lepingu sõlmimise päevast.
 9. Reisija õigus tühistada reis enne reisi algust reisikorraldaja tehtud muudatuste tõttu või asjaolude tõttu sihtkohas.
  1. Reisija võib reisi tühistada juhul, kui:
   a) reisikorraldaja muudab olulisel määral reisi korraldust. Oluliseks muudatuseks peetakse näiteks sõiduvahendi muutmist, mis pikendab oluliselt reisiaega; selliseid väljumis- või saabumisaegade muudatusi, mis põhjustavad reisijale olulisi raskusi või lisakulutusi, sihtkoha muutust või majutuse kvaliteeti oluliselt alandavat muutust ning oluliselt reisi iseloomu mõjutavat muudatust; või
   b) tal on alust arvata, et reisikorraldaja võimalused teostada reis kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, muude tõsiste turvalisusprobleemide nagu näiteks terrorism, looduskatastroofide (veeuputused, maavärinad või ilmastikutingimused), streigi ja märkimisväärsete terviseriskide tõttu nagu näiteks sihtkohas esinev raske haigus või muu sarnane olukord.
   Tühistamise aluseid hinnates võetakse arvesse Eesti ametivõimude seisukoht või nt Eesti esinduse ametlik teadaanne seoses nimetatud asjaoludega või
   c) kui reisi algus või lõpp muutub kokkulepitust ajast: rohkem kui 24 tundi üle 7 ööpäeva kestvate reiside korral; rohkem kui 12 tundi 2 - 6 ööpäeva kestvate reiside korral; vähem kui 2 ööpäeva kestvate reiside korral hinnatakse olukorda juhtumipõhiselt; või
   d) reisijal on mõni muu kaalukas põhjus oletada, et reisikorraldaja teenustes on tegemist olulise puudusega.
   Reisikorraldaja peab teatama muudatustest püsival andmekandjal ja teatest peab selguma, milliseid muudatusi reisikorraldaja kavatseb teha, kas muudatused vähendavad pakettreisi kvaliteeti või alandavad selle väärtust ning kui suure võimaliku allahindluse reisija tänu tehtud muudatustele saab ja kas need muudatused annavad õiguse reis tühistada.
  2. Reisija peab viivituseta reisikorraldajat tühistamisest teavitama. Kui reisija ei teata muudatusi käsitlevas teadaandes mainitud mõistliku aja jooksul, et ta reisi tühistab, arvestatakse, et reisija on ette pandud muudatustega nõus.
  3. Kui reisija tühistab reisi eelpool mainitud juhtudel, on reisijal õigus makstud reisitasu tagasi saada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödudes ajast, kui reisija on lepingu tühistanud. Siiski puudub reisijal õigus tühistada reis tühistamistasu maksmata juhul, kui punktis 9.1. b) toodud olukord oli reisijale teada juba lepingut sõlmides.
 10. Reisija õigus reis katkestada ja leping reisi ajal üles öelda
  1. Reisijal on õigus reis katkestada juhul, kui:
   a) reisi teostus osutub nii puudulikuks, et reis ei vasta algselt kavandatud eesmärgile, või
   b) reisi ajal ilmneb punktis 9.1. b) kirjeldatud olukord ja reisija ei ole lepingut sõlmides saanud sihtkoha sellise olukorraga mõistlikult arvestada (olukord on muutunud).
   Reisi katkestades või lepingut üles öeldes on reisijal õigus tagasi saada makstud reisitasu ja muud reisikorraldajale makstud tasud. Juhul, kui reisikorraldaja tegutsemisest on olnud reisijale kasu, siis see kasu (nt reisi toimunud osa, reisi ajal pakutud söögid või reisija poolt ära kasutatud sissepääsupiletid) võetakse reisitasu määra arvutades arvesse.
  2. Juhul, kui reisija katkestab reisi punktis 10.1. a) toodud põhjustel, peab reisikorraldaja vajadusel oma kuludega korraldama reisija veo tagasi reisi lähtekohta. Vedu tuleb organiseerida vastavalt algselt kokku lepitud sõiduvahendiga kas reisi lähtepunkti või muusse kokku lepitud kohta.
  3. Juhul, kui reisija katkestab reisi punktis 10.1. b) esitatud põhjustel ja reisikorraldaja ei aita teda kojusõidu korraldamises, võib reisija ise vajalikud meetmed tarvitusele võtta. Siiski peab reisija proovima piirata võimalike reisikorraldaja vastutusele jäävate kulude hulka ja muud kahju.
 11. Reisija õigus lepingut muuta ja üle anda
  1. Reisijal on õigus reisi enne selle algust muuta. Muutmisel 60 ja vähem päevi enne reisi algust makstav tasu põhineb tegelikel kuludel, mis reisikorraldaja maksab vastavalt liinilennu pileti ja muude reisiteenuste broneerimis- ja müügitingimustele sh muutmis ja tühistamistingimustele. Lisaks muutmistasule tuleb reisijal tasuda reisikorraldaja teenuste hinnakirja alusel bürookulud, millega kaetakse seni reisi korraldamiseks tehtud töökulud.
  2. Albion pakettreiside aluseks ei ole eelnevalt omandatud kvoodid. Liinilendudel põhinevate ja pakettreiside edasimüümine ja asendusteenuste kasutamine muutmise 60 ja vähem päevi enne reisi algust ei ole tasu maksmata võimalik.
  3. Albion’i pakettreisideks valitud lennud ja muud reisiteenused kinnitatakse automaatselt peale reisi eest maksmist, samaaegselt hakkavad kehtima reisikorraldajale siduvad teenusepakkujate broneerimis- ja müügitingimused. Sageli ei luba lennuvedajad ja muude reisiteenuste pakkujate broneerimis- ja müügitingimused tagasimakset või muudatuse tegemist peale broneeringu kinnitamist, mistõttu võimalikku muudatust võidakse käsitleda pileti tühistamisena või on muudatuste tegemise võimalused väga piiratud. Lepingu üleandja ja vastuvõtja vastutavad ühiselt reisitasu ja hüvitise maksmise eest reisikorraldajale.
 12. Reisitasu muudatused
  1. Reisikorraldajal on õigus peale lepingu sõlmimist tõsta reisitasu ja vastavalt kohustus langetada kokkulepitud reisitasu alljärgnevatel alustel:
   a) veokulude muutus, mis tuleneb kütuse ja muude energiaallikate hinnast või
   b) reisi hinda mõjutavate maksude või reisiteenustele kolmandate osapoolte poolt seatud tasude nagu näiteks lennujaama- või sadamamaksudega seotud tasude või sihtkoha-või linnamaksude muutused. Maksud ja tasud võivad olla määratud nii lähteriigi kui ka sihtkoha ametivõimude poolt või
   c) reisi kulusid mõjutavate valuutakursside muutus, mille määrab ära kuus nädalat enne reisi algust kehtinud valuutakurss. Võrdluskursina kasutatakse selle päeva valuutakurssi, mida reisikorraldaja on kasutanud hinnakalkulatsiooni alusena. Juhul, kui hinnakalkulatsiooni aluseks olevast kursist ei ole eraldi teavitatud, kasutatakse võrdluskursina lepingu sõlmimise päeval kehtinud valuutakurssi.
  2. Reisitasu tõus ei tohi olla suurem kui kulutuste tõus.
  3. Reisikorraldaja peab reisijat uuest tasust teavitama nii pea kui võimalik ning lisaks selgitama, mis on tasumuudatuse aluseks ja milliseid pakettreisi osi muudatus puudutab. Muudatusest peab reisijat informeerima püsival andmekandjal hiljemalt 20 päeva enne reisi algust.
  4. Juhul, kui reisitasu tõstetakse peale lepingu sõlmimist rohkem kui 8% on reisijal õigus leping üles öelda. Reisija peab lepingu ülesütlemisest teavitama reisikorraldajat viimase poolt määratud mõistliku ajavahemiku jooksul või kui tähtpäeva ei ole teatatud, siis 7 päeva jooksul alates päevast, mil reisija sai teate hinnatõusu kohta. Elektroonilisel teel edastatud teade loetakse kätte saaduks samal päeval, kui reisikorraldaja selle saatis. Juhul, kui teate saabumise aja kohta ei saa anda muud selgitust, loetakse posti teel saadetud teade kättesaaduks 7 päeval pärast selle saatmist.
  5. Juhul, kui reisija ütleb lepingu üles, tuleb tagastada talle tema poolt makstud reisitasud viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingu ülesütlemisest.
 13. Reisikorraldaja poolt tehtavad muudatused
  1. Juhul, kui reisikorraldaja teeb pakettreisi lepingusse enne reisi algust reisi kogumit arvestades väheolulisi muudatusi, ei ole reisijal õigust reisi tühistada ega saada alandatud hinda või kahjutasu. Väheoluliste muudatustena võidakse käsitleda selliseid muudatusi, milleks reisija oleks võinud sihtkohta või reisi olemust silmas pidades mõistlikkuse piires valmis olla.
  2. Väheoluliseks muudatuseks loetakse reisikirjelduses nimetatud pakettreisi reisijuhi muutumist. Kui reisikirjelduses toodud reisijuht haigestub või ilmnevad temal muud mõjuvad põhjused, mis takistavad tema osalemise reisil reisijuhina, on reisikorraldajal õigus ühepoolselt reisikirjelduses nimetatud reisijuht teise reisijuhiga asendada. Reisijuhi asendamine ei anna reisijale õigust leping üles öelda või lepingust taganeda reisikorraldaja poolse rikkumise tõttu, samuti ei anna reisijuhi asendamine õigust nõuda hinna alandamist.
  3. Reisikorraldaja peab reisijat muudatustest teavitama püsival andmekandjal selgel, nähtaval ja arusaadaval viisil.
  4. Vähesest osalejate arvust tulenevalt on reisikorraldajal õigus reisi või reisiseeria tühistamise asemel muuta veovahendit, marsruuti ja ajagraafikut, kui muudatused ei muuda oluliselt reisi olemust. Muudatustest tuleb reisijat teavitada hiljemalt:
   1. 20 päeva enne reisi algust juhul, kui reisi kestvus on üle 6 päeva;
   2. 7 päeva enne reisi algust juhul, kui reisi kestvus on 2-6 päeva;
   3. 48 tundi enne reisi algust juhul, kui reisi kestvus on vähem kui 2 päeva.
 14. Reisikorraldaja õigus reis tühistada ja katkestada
  1. Reiside toimumiseks on vajalik nõutav arv reisijaid. Reisikorraldajal on õigus reis tühistada, kui reisile ei ole registreerunud piisavalt osalejaid ehk reisikorraldaja poolt tellitud kohtade arvust on täidetud vähem kui 70%. Reisijat tuleb reisi tühistamisest teavitada hiljemalt:
   1. 20 päeva enne reisi algust, kui reis kestab üle kuue päeva;
   2. 7 päeva enne reisi algust, kui reis kestab kaks kuni kuus päeva;
   3. 48 tundi enne reisi algust, kui reis kestab alla kahe päeva.
  2. Reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, muude tõsiste turvariskide nagu terrorismi, loodusõnnetuse (üleujutused, maavärinad, ilmastikuolud), streigi, inimeste tervist oluliselt mõjutavate riskide (tõsise haiguse esinemine reisisihtkohas) vms olukorra tõttu. Põhjuseks võivad olla ka oluliste teenuste nagu elektri- ja veevarustuse katkestus reisisihtkohas näiteks loodusõnnetus või streik.
  3. Reisijat tuleb teavitada reisi tühistamisest esimesel võimalusel.
  4. Kui punktis 14.2. nimetatud olukord tekib reisi ajal, on reisikorraldajal õigus reis katkestada ja reisiprogrammi muid hädavajalikke muudatusi teha.
 15. Reisikorraldaja õigus leping üles öelda
  1. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda kehtib lisaks muudele käesolevates tingimustes toodud asjaolude puhul, ka siis kui reisija ei ole reisi eest kokkulepitud kuupäevaks täielikult või osaliselt tasunud. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda eeldusel, et reisija on saanud sobiva maksetähtaja.
 16. Puudus ja puudusest teavitamine
  1. Reisikorraldaja tegevuses on puudus, kui:
   1. reis ei vasta teenuste või muu korralduse poolest sellele, milles on kokku lepitud või mida võib pidada kokkulepituks või
   2. reisikorraldaja on eiranud nõuet anda reisijale seaduses ettenähtud teavet reisile rakendatavatest tingimustest, reisi sisust, vajalikest reisidokumentidest, reisi puudutavatest tervisenõuetest, veost, ajagraafikutest jm vajalikku informatsiooni, nagu näiteks juhiseid reisi ajal toimuva võimaliku haigestumise, õnnetuse vms puhkudeks, ja võib eeldada, et see on mõjutanud reisija otsust või
   3. reisikorraldaja on eiranud oma abistamiskohustust.
  2. Reisija peab olema valmis mõistlikeks veograafiku muutusteks. Puuduseks ei peeta veograafiku muutust, mille tulemusena reisisihtkohas viibimine lüheneb või pikeneb vähemalt 2 tundi, kuid alla 5 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 4 tundi, 5 - 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 5 tundi ja üle 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 8 tundi. Kui reis kestab alla 2 ööpäeva, hinnatakse puudust iga juhtumi puhul eraldi.
  3. Tegemist ei ole puudusega, kui reisija ei kasuta reisis sisalduvat veoteenust ega teisi teenuseid või kasutab neid ainult osaliselt.
 17. Puudusest teavitamine
  1. Reisija ei saa tugineda puudusele, kui ta ei teata sellest reisikorraldajale esimesel võimalusel pärast seda, kui ta puuduse avastas või kui ta oleks pidanud selle avastama. Puudusest, mida on võimalik kõrvaldada reisi ajal, tuleb reisikorraldajale teatada nii ruttu kui võimalik, see on koheselt, kui teenuse kasutamises takistus ilmnes.
  2. Pakettreisis olevast puudusest tuleb teavitada Albion klienditeenindust ööpäevaringselt.
  3. Kui puuduse viivitamatu parandamine ei ole vajalik, peab reisija andma puuduse kõrvaldamiseks mõistlikult aega. Mõistlikku aega arvutades tuleb võtta arvesse reisi pikkust, sihtkohta ja muid reisi liigiga seotud küsimusi.
 18. Puuduse kõrvaldamine
  1. Reisikorraldaja peab puuduse viivitamatult oma kulul kõrvaldama või kui viivitamatu kõrvaldamine ei ole vajalik, siis tuleb puudus kõrvaldada reisija poolt määratud mõistlikuks tähtajaks ja viisil, mis reisijale kulutusi ega olulist kahju ei põhjustaks. Mõistlikku puuduse kõrvaldamise tähtaega määrates arvestatakse puuduse liiki ja selle tähtsust reisijale ning reisikorraldaja võimalusi puuduse kõrvaldamiseks.
  2. Puuduse kõrvaldamisele vaatamata võib reisijal olla õigus reisitasu alandamisele puuduse kestuse aja eest ja hüvitisele.
  3. Reisikorraldajal ei ole kohustust oma tegevusega seotud puudust kõrvaldada, kui puuduse kõrvaldamine on võimatu või põhjustab reisikorraldajale ebamõistlikke kulutusi. Kulutuste ebamõistlikkust hinnates võetakse arvesse puuduse suurust ja kõnealuse reisiteenuse väärtust.
  4. Kui reisikorraldaja teatab, et ei saa puudust kõrvaldada või kui puudust ei kõrvaldata viivitamatult siis kui see on hädavajalik või reisija poolt määratud mõistliku aja jooksul, võib reisija seda ise teha. Sellisel juhul on reisijal õigus puuduse kõrvaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamisele. Kui reisija kõrvaldab ise reisikorraldaja tegevuses esineva puuduse, ei ole reisikorraldaja kohustatud reisijale sellest tulenevaid kulutusi hüvitama juhul, kui need kulutused on ebamõistlikud.
 19. Asendusteenuste pakkumine reisi ajal
  1. Kui olulist osa reisiteenustest ei saa reisi ajal vastavalt kokkulepitule pakkuda, peab reisikorraldaja ilma reisijatele lisakulutusi põhjustamata pakkuma pakettreisi jätkamiseks kohaldatavaid asendusteenuseid, mis on võimaluste piires oma kvaliteedilt vähemalt kokkulepitud reisiteenuste tasemel. Kohustus pakkuda nimetatud teenuseid puudutab ka juhtumeid, mille puhul reisija tagasisõit reisi lähtekohta ei toimu kokkulepitud viisil.
  2. Reisikorraldaja peab pakkuma reisijale hinna asjakohast alandamist, kui asendusteenuseid sisaldav pakettreis on oma kvaliteedilt pakettreisi lepingus olevast paketist madalam.
  3. Reisija võib talle pakutud asendusteenustest keelduda, kui need ei ole võrreldavad pakettreisi lepingus kokkulepituga või kui pakutud hinna alandamine ei vasta puuduse suurusele. Kui reisija keeldub põhjendatult asendusteenustest või kui neid ei ole võimalik pakkuda, on reisijal õigus hinna asjakohasele alandamisele ja kompensatsioonile isegi siis, kui ta lepingust ei tagane. Kui pakettreis sisaldab veoteenust, peab reisikorraldaja korraldama reisijale ilma viivituseta vastava veo lähtekohta ilma, et see reisijale lisakulutusi põhjustaks.
  4. Kui reisija keeldub ilma eelmainitud aktsepteeritavate põhjendusteta talle pakutud asendusteenustest, ei ole tal õigust hüvitisele ega hinna alandamisele.
 20. Hinna alandamine
  1. Kui puudust ei kõrvaldata reisikorraldaja kulul viivitamatult või kui puudust ei ole võimalik kõrvaldada, on reisijal õigus puuduse ulatusele vastavale hinna alandamisele juhul, kui reisikorraldaja ei tõenda, et puudus tekkis reisija tegevuse tõttu.
  2. Reisijal ei ole õigust hinna alandamisele, kui puudus on terve lepinguga võrreldes tähtsusetu. Hinnaalanduse arvutamisel võetakse aluseks pakettreisi kogumaksumus, mitte puudust sisaldanud individuaalse reisiteenuse hind. Puuduse suurust hinnates võidakse võtta arvesse ka reisija individuaalseid vajadusi ja erisoove lepingu sõlmimise ajal.
 21. Kahju hüvitamine
  1. Reisijal on õigus hüvitisele kahju puhul, mille on talle põhjustanud reisikorraldaja tegevuses esinev puudus. Reisijal ei ole õigust hüvitisele, kui reisikorraldaja tõendab, et:
   1. puudus on tingitud reisijast;
   2. puudus on tingitud kolmandatest osapooltest, kes ei ole seotud reisiteenuste pakkumisega ja puudust ei olnud võimalik ette näha või ära hoida;
   3. puudus on tingitud vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.
  2. Hüvitatavateks kahjudeks on näiteks reisijale puuduse tõttu osaks saanud ülemäärased kulud ja kasutuks osutunud kulutused, ööbimise korraldamisest tingitud ülemäärased kulud ning mõistlik hüvitis kasutult kulutatud puhkuseaja eest. Viimati nimetatu eeldab reisiteenuste pakkumises esinenud olulist viga.
  3. Reisijal on õigus hüvitisele pagasi hilinemisest tingitud asjade kasutamise võimatuse eest, kui seda võib viivituse kestvust ja muid asjaolusid arvestades pidada reisijale tülikaks. Pagasi hilinemine või kadumine tuleb viivituseta veoettevõtja juures registreerida ja deklareerida viimase ettenähtud reeglite kohaselt.
  4. Reisija peab püüdma kahju suurust võimalikult palju piirata. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud reisija enda tegevusest.
  5. Reisijal on õigus nõuda kahju hüvitamist pakettreisilepingu ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, 17.02.2004, lk 10–11), Euroopa Parlamendi ja  nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 14–41), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (ELT L 131, 28.05.2009, lk 24–46), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 334, 17.12.2010, lk 1–16), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 55, 28.02.2011, lk 1–12), ja rahvusvaheliste konventsioonide alusel. Õhu-, mere- või raudteetranspordi ajal toimunud kahju osas võetakse kahju hüvitise suuruse hindamisel arvesse neid õigusnorme ja lepinguid, mida alltöövõtjana tegutsev veoettevõte või majutusasutus oma tegevuses kohaldab. Nimetatud tingimused võivad vastutust piirata või vastutuse välistada. Nimetatud tingimused moodustavad selgesõnaliselt osa reisija ja Albion vahel sõlmitud lepingust. Albion esitab reisija nõudmisel tingimuste koopiad. Albion vastutus ei ole suurem ühegi vedaja vastutusest.
  6. Reisis sisalduvaid majutus- ja muid turismiteenuseid korraldab Albion kohalike tarnijate abil, kes ise võivad kasutada kohalike teenusepakkujate teenuseid. Paljudes riikides on hügieeni, majutuse ja transpordi standardid madalamad kui vastavad standardid Eestis. Majutusettevõtete ja teiste teenusepakkujate tingimused on kohaldatavad ning need moodustavad selgesõnaliselt osa lepingust. Nimetatud tingimuste kohaselt võib nende teenusepakkujate vastutus olla piiratud või välistatud. Riigis osutatavate teenuste taseme hindamine toimub vastava riigi kohalike standardite alusel. Pretensioonide korral loetakse, et lepingut on täidetud, kui teenused on vastavuses kohalike standarditega, isegi kui need ei ole kooskõlas Eesti seadustega.
  7. Reisijale makstav hüvitis määratakse tekkinud kahju suuruse põhjal, aga see ei tohi kunagi ületada reisitasu kolmekordset suurust. Käesolev vastutuse piirang ei puuduta tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu tekitatud kahju hüvitamist, samuti kahju hüvitamist reisija surma põhjustamise, talle kehavigastuse tekitamise või tema tervise kahjustamise eest. Albion ei vastuta toimumata jäänud äritehingute või saamata jäänud kasumi, võimaluste kasutamata jäämise ega muude kaudsete kahjude eest.
  8. Hüvitise saamiseks peab reisija tõendama, et reisikorraldaja tegevuses on puudus ja et talle on põhjustatud kõnealuse puudusega põhjuslikult seotud kahju. Hüvitist nõudval isikul lasub kahju suuruse tõendamiskohustus.
  9. Albion ei võta mingit vastutust majutusasutustest sh ka seifid, tänavatel või muudes paikades toimunud reisija isiklike asjade, väärtuslike esemete kadumise või varguste eest.
 22. Vältimatud ja erakorralised asjaolud
  1. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest ning mida reisikorraldaja ei oleks saanud mõjutada või ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks on näiteks ametnike määrused, õhuruumi piirangud, sõjategevus, muud tõsised turvaprobleemid nagu terrorism, tõsised rahutused, olulised riskid inimeste tervisele nagu haiguse esinemine reisisihtkohas või loodusõnnetused nagu üleujutused, maavärinad või ilmastikuolud, mis muudavad pakettreisi lepinguga määratud turvalise reisimise sihtkohta võimatuks või mis mõjutavad oluliselt reisi toimumist kokkulepitud viisil. Nimetatud põhjusteks võivad olla ka oluliste teenuste nagu elektri- või veevarustuse katkestus loodusõnnetuse või streigi tõttu.
  2. Kui vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole lepingus kokkulepitud viisil võimalik korraldada reisija tagasireisi lähtekohta, kannab reisikorraldaja vajaliku ja võimalusel pakettreisi lepingule vastava ning mitte üle kolme öö kestva majutuse kulud juhul, kui reisijaveoteenuse osutaja seda ei tee. Eelnimetatud vastutuse piirang kulude kandmise eest ei puuduta liikumispuudega reisijat või tema saatjat, rasedat naist, saatjata reisivat alaealist ega erilist meditsiiniabi vajavat inimest, kui reisikorraldajat on inimese erivajadustest vähemalt 48 tundi enne reisi algust teavitatud.
  3. Reisikorraldaja ei tohi tagasisõidu hilinemise eest kantava vastutuse piiramiseks tugineda vältimatutele ja erakorralistele asjaoludele, kui asjaomasel reisijaveoteenuse osutajal ei ole kohaldatavate Euroopa Liidu õigusaktide alusel lubatud selliseid asjaolusid aluseks võtta.
 23. Broneerimisvead
  1. Reisikorraldaja hüvitab ilma viivituseta reisijale reisikorraldaja poolt kasutatud broneerimissüsteemi tehnilistest puudustest või broneerimise käigus tehtud vigadest tulenevad kahjud. Reisijal ei ole õigust hüvitisele, kui broneerimisviga tuleneb reisijast või vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.
  2. Broneerimisviga võib tuleneda reisijast näiteks siis, kui reisija annab kauplejale vigase või puuduliku teabe reisija või reisi kohta. Vastavalt tavalisele hoolsuskohustusele peab reisija kontrollima üle saadud dokumendid, näiteks broneeringu kinnituse, ja esimesel võimalusel reisikorraldajat avastatud puudustest või vigadest teavitama. Kui reisija eirab läbivaatamise kohustust ja seetõttu kahju kannab, võidakse tema panust talle makstavat hüvitist määrates arvesse võtta.
 24. Muude õigusaktide alusel saadud hüvitise vähendamine
  1. Kui reisijale on antud või tagatakse punktis 21.5. viidatud reisijate õigusi puudutavate Euroopa Liidu õigusaktidele või rahvusvahelistele konventsioonidele tuginedes hoolitsust, hinna alandamist või hüvitist, arvatakse nimetatud hoolitsuse, hinna alandamise või hüvitise summa käesolevate tingimuste kohaselt antavast hüvitisest maha.
  2. Reisija on kohustatud teavitama reisikorraldajat eeltoodud muudest allikatest saadud sh teenuseosutajate poolt väljamaksmiseks määratud aga veel välja maksmata summadest, soodustustest ja hüvitistest.
 25. Hüvitusnõuded
  1. Hüvitusnõuded tuleb esitada pakettreiside üldtingimustes sätestatud tingimustel Albioni klienditeenindusele.
 26. Eriarvamused
  1. Reisija ja reisikorraldaja vahelised lahkarvamused lahendatakse võimalusel läbirääkimiste teel. Tarbijavaidlused lahendatakse tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12, Tallinn. Vastavalt tarbijakaitseseadusele on tarbijavaidluste komisjonil pädevus lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida osapooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada. Kohtuvaidlused lahendavad pooled Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega sätestatud korras tarbija asukohajärgses kohtus.


Albion’i ööpäevaringselt avatud klienditeeninduse telefoninumber on +372 5645 5850 ja e-post: albion@albion.ee Albion Reisid OÜ pakettreiside tingimused on kinnitatud juhatuse otsuse 01.07.2018.a